Medlemsrelaterat

De flesta frågor och svar är hämtade med tillstånd från Christer Leopolds sida Voluntaris – Ideella Strategier / Föreningsdoktorn

Har medlemmarna rätt att läsa årsmötesprotokollet?

Fråga: Kan en ideell förenings styrelse vägra att skicka protokollet från årsmötet till medlemmarna?

Svar: Årsmötet är kärnan i en demokratisk ideell förening. Där utövar medlemmarna sin rätt och skyldighet att tillsätta och granska styrelsens arbete. Självklart har medlemmarna sedan rätt att ta del av det justerade protokollet. Det gäller även medlemmar som inte varit närvarande på årsmötet.

Detta följer inte av lag eftersom det inte finns någon lag om ideella föreningar, utan av föreningens logik. Det är god föreningssed och ofta intern praxis och gäller oavsett om det står inskrivet i föreningens stadgar eller inte.

​En styrelse kan bestämma hur protokollet ska spridas, till exempel att det istället för att skickas med brev till medlemmarna görs tillgängligt på föreningens hemsida. Men den kan inte helt undanhålla årsmötes-protokollet från medlemmarna.

Fråga: Har medlemmar rätt att läsa den ideella föreningens årsredovisning ?

Svar: Enligt Hemström följer av föreskrifterna i handelsbalken 18:1 om syssloman, att den förtroendevalda styrelsen ska avge redovisning för sin förvaltning. Den behövs bland annat för att medlemmarna på årsmötet ska kunna ta ställning till ansvarsfrihet eller inte för styrelsen. Föreningens medlemmar i gemen, även nya, ska på begäran kunna ta del av denna redovisning. En förening vars stadgar inte tillåter det är inte demokratisk.

Har medlemmar rätt att läsa styrelsens protokoll?

Fråga: En enskild medlem vill ha ut alla styrelsens protokoll för det gångna året. Det finns inget hinder för det i stadgarna.
Hur ska vi förmedla protokollet där många sekretessbelagda uppgifter finns med om diskussioner och beslut för enskilda personer?

Svar: Det är ingen självklarhet att en enskild medlem ska få läsa styrelsens protokoll. I första hand ska styrelsen därför besluta, att inte lämna ut protokollen till enskilda medlemmar. Om det blir konflikt kring detta, vilket verkar sannolikt, så får frågan avgöras av årsmötet. Att hantera saken på detta sätt är korrekt enligt god föreningssed. 

Mer att läsa finner du i detta inlägg: Ideella styrelseprotokoll ska inte vara offentliga på bloggen Ideella Sektorn.

När blir man medlem?

Fråga: När blir man medlem i en förening? Är det när man har betalat sin första medlemsavgift eller är det när man till någon - vem som helst i föreningen - har uttryckt sin avsikt att gå med i föreningen? 
Våra egna stadgar säger ingenting om när medlemskapet startar.

Svar: Om det inte står annat i stadgarna, inte har beslutats annat på ett tidigare årsmöte eller inte finns andra väl etablerade rutiner för hur man blir medlem (till exempel ett ansökningsförfarande), så blir man medlem i en ideell förening genom att betala den stadgeenliga medlemsavgiften. I och med att någon betalar in avgiften så uppstår ett avtal mellan personen och föreningen om medlemskap. Det innebär till exempel att personen utfäster sig att följa föreningens stadgar och regler.

Vad gör man om medlem vägrar följa stämmans beslut?

Fråga: Hur löser man ett fall där en medlem i en ideell förening vägrar att följa stämmans beslut, ett beslut som är taget med majoritet enligt stadgarna? Vilka åtgärder har föreningen rätt att göra mot en sådan medlem utöver vad som sägs i stadgarna?

Svar: I demokratiska ideella föreningar gäller principen om majoritetsbeslut. Ett sådant är giltigt om det inte strider mot stadgarna och om det behandlar alla medlemmar lika. Det gäller för alla medlemmar utan undantag.

Det finns ingen lag om ideella föreningar. Därför är det i detta fall främst vad som står i stadgarna som gäller. Stadgarna är ett avtal. Genom att bli och förbli medlem utfäster man sig att följa dem.

Det är väldigt viktigt att stadgarna är väl genomtänkta och utformade. Både det som står där och det som inte står där kan ha betydelse. Om något uttryckligen står i stadgarna ska det följas. Beträffande det som inte står där gäller stämmans beslut.

Normala sanktioner mot medlemmar som motverkar föreningens syfte och verksamhet är suspendering (avstängning) och uteslutning. I vissa föreningar kan förekomma böter och liknande.

Kan vi utesluta oönskade medlemmar?

Fråga: Jag är ordförande i en ideell förening och undrar om vi får lov att utesluta oönskade medlemmar?

Svar: En ideell förening kan utesluta medlemmar. På vilka grunder och hur det går till brukar regleras i stadgarna. Även om det inte står något i stadgarna kan föreningen utesluta sådana medlemmar som uppträtt klart illojalt mot föreningen. Detta beslut bör då fattas av årsmöte/extra årsmöte. Styrelsen bör ha tydliga skäl och god dokumentation för beslutet. Det får inte vara godtyckligt. Felaktig uteslutning kan upphävas av domstol.