Stadgar

De flesta frågor och svar är hämtade med tillstånd från Christer Leopolds sida Voluntaris – Ideella Strategier / Föreningsdoktorn

Kan man kalla sig förening om man inte har stadgar?

Fråga: Kan man kalla sig vägföreningen, men inte ha stadgar? Ligger det inte i ordet förening en borgen för att man har dokumenterade stadgar?

Svar: Det finns ingen lag som uttryckligen förbjuder en grupp människor att kalla sig förening, men att inför utomstående ge sken av att vara en förening (= en juridisk person) kan vara bedrägeri. Jag har svårt att tro att en ”vägförening” kan bedriva sin verksamhet utan kontakter med utomstående. Den bör därför omedelbart bli en rättskapabel ideell förening, det vill säga uppfylla de juridiska krav som finns på att bli juridisk person. Minimikravet är att ha styrelse samt att ha stadgar som anger föreningens namn, ändamål och hur föreningen fattar sina beslut.

Om en förening inte har stadgar, så är det ingen förening. Det innebär bland annat att den inte kan verka i eget namn. Den kan inte ha kassa, inte bankkonto, inte teckna avtal, inte ta emot statliga anslag, inte ta ut avgifter av medlemmarna med mera. I en förening så är det också föreningen, den juridiska personen, som är ansvarig för uppkomna skulder, men om ” föreningen” inte är en juridisk person, då är det individerna själva som har allt ansvar. Att bedriva verksamheten i korrekt föreningsform är därför ingen belastning, utan tvärt om en förutsättning och något som underlättar betydligt.

Observera att om föreningen gynnar sina medlemmars ekonomiska intressen genom ekonomiska medel, det vill säga gör affärer som medlemmarna tjänar pengar på, då kan den inte vara ideell, utan måste registreras som ”ekonomisk förening”, vilket innebär ytterligare krav på juridisk form med mera.

Måste en förening ha ett säte?

Fråga: Måste en förening ha ett säte, samt måste styrelsen ha ett säte? Och i så fall ska det vara samma? Håller på att bilda en förening med verksamhet i sex län, kansliet finns på en ort men styrelsemöten och årsstämmor kommer att ske på olika ställen i hela regionen för bästa förankring. Hur ska vi då skriva kring säte i stadgarna och måste detta vara med i stadgarna?

Svar: Föreningen ska ha ett säte. Det är den ort där kansliet finns, alltså föreningens officiella adress. Formellt är det där styrelsen sammanträder, men styrelsen kan också sammanträda på andra orter precis som årsstämmorna. Sätet ska anges i stadgarna.

​Förbundsstämmans befogenheter

Fråga: I "min" ideella förening uppdrog förbundsstämman åt styrelsen (FS) att ta fram en alkoholpolicy. FS är motsträvig, formulerar en policy men hävdar att den inte gäller lokalavdelningarna (där i princip all verksamhet finns). Argumentet är att dessa är egna juridiska personer och således inte är bundna av stämma eller FS policybeslut. I stadgarna står endast att avdelningarna ska verka enligt förbundets stadgar och målsättning (som också finns i stadgan i breda formuleringar som att "främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper" etc.). Går det att avgöra om FS härmed gör en rimlig tolkning eller om det bara är ett sätt att slippa verkställa ett beslut man inte gillar?

Svar: Det finns två typer av förbund: 1) självständiga organisationer sluter sig samman för visst samarbete, och 2) ett förbund delar upp sig i lokalavdelningar för att utföra sitt arbete. Ni tillhör den senare typen. Ert förbund består därför av självstyrande, men inte självständiga lokalavdelningar. I ett sådant förbund är förbundets stämma och styrelse överordnade lokalavdelningarna. Det behöver inte uttryckligen stå så i stadgarna, det följer av organisationsstrukturen och -logiken. Det innebär att lokalavdelningarna i ert förbund är bundna av de beslut som fattas av förbundsstämman och förbundsstyrelsen.

​Nominering av styrelseledamöter

Fråga: Jag har en fråga angående nominering av styrelseledamöter vid årsmöte. I stadgarna hos föreningen som jag funderar på att kandidera till står det att:
"Förslag som enskild medlem önskar få behandlat vid årsmöte, skall vara föreningens sekreterare tillhanda senast fyra (4) veckor före utsatt tid för årsmötet."
​Om detta gäller motioner, nomineringar eller båda anges inte. Hur ska detta tolkas? Är det nomineringsstopp fyra veckor innan årsmöte eller är det möjligt att nominera på årsmötet?

Svar: Stadgar kan skrivas på olika sätt, men normalt syftar ditt citat enbart på motioner. Det handlar om frågor som styrelsen 1) ska sätta upp på dagordningen som en särskild punkt, och 2) fundera över om de ska tillstyrka eller avslå. Normalt får man inte väcka nya frågor på själva årsmötet.

Med val av föreningens funktionärer är det annorlunda. Vad som gäller i din förening framgår nog av stadgarna. I de flesta föreningar väljer årsmötet en valberedning som har att förbereda valen. De kommer till årsmötet med ett färdigt förslag. I de flesta föreningar är det möjligt att på årsmötet nominera andra kandidater också, men det brukar vara så att om inte det finns speciella orsaker så vinner valberedningens förslag.

Om du vill nominera någon ska du alltså i första hand kontakta valberedningen. Om det i er förening inte finns någon valberedning så ska du kontakta styrelsen. Det bästa är att få med sin nominering i valberedningens förslag. Om din kandidat inte finns med där, då nominerar du direkt på årsmötet.