Styrelsen

De flesta frågor och svar är hämtade med tillstånd från Christer Leopolds sida Voluntaris – Ideella Strategier / Föreningsdoktorn

Kan man välja en anställd till styrelsen?

Fråga: Vår förening har en anställd kontorist. Kan denne bli medlem i styrelsen samtidigt som anställningen fortsätter? Jag minns mig ha läst att detta inte anses lämpligt.

Svar: I ideella föreningar är förtroendevalda en sak och anställda en annan. Anställda ska inte sitta i styrelsen och för att undvika många problem ska de helst heller inte vara medlemmar. Detta bör skrivas in i stadgarna.

I föreningar som har anställd chef och som delar upp ansvaret mellan styrelsen och denna chef, brukar chefen vara ständigt adjungerad till styrelsen. Denne deltar alltså i mötena som föredragande bland annat, men utan rösträtt.

Vilket ansvar har en styrelsesuppleant?

Fråga: Vilket ansvar har en suppleant i en styrelse? Kan en suppleant bli "medskyldig" om en styrelse inte beviljas ansvarsfrihet? Är en suppleant bara delaktig om han har fyllt in för en frånvarande ledamot på ett möte? Eller är han delansvarig i beslut om han bara har suttit med vid mötet utan att ha fyllt ut en vakant plats, eller är han delansvarig bara genom att vara vald som suppleant?

Svar: En suppleant är en vald ersättare och skall hoppa in när den han är suppleant för inte kan delta i styrelsemötet. I övrigt ingår inte en suppleant i styrelsen. Suppleanten är bara ansvarig för beslut som han varit med om att fatta i sin roll som ersättare. Vilka möten eller beslut det är ska framgå av protokollet.

Styrelsens ansvar för tidigare styrelsers åtgärder

Fråga: Den förra styrelsen avskedade en anställd. Denne har stämt föreningen inför tingsrätt. Den nya styrelsen hävdar nu att de stundande tingsrättsförhandlingarna inte är deras sak, utan något deras företrädare är ansvariga för. Det känns som ett underligt resonemang när det är föreningen som är stämd.

Svar: Du har rätt. Den sittande styrelsen har ansvar för alla föreningens frågor, även de besvärliga som en tidigare styrelse lämnat efter sig. En styrelse som avgått kan inte på något sätt företräda föreningen juridiskt.

Vad gör man om ordföranden hoppar av mitt i mandatperioden?

Fråga: Om ordföranden i en förening mitt i mandatperioden plötsligt hoppar av, vad gäller då för riktlinjer/regler vid tillsättandet av en ny ordförande; väljer styrelsen ny ordförande, kallas det till nytt årsmöte där medlemmarna väljer ny ordförande eller vad?

Svar: Vad som är bäst att göra beror litet på omständigheterna. Om det är kort tid kvar till ordinarie årsmöte så satsar man på en tillfällig lösning. Det kan man också göra ifall det för föreningens verksamhet inte spelar så stor roll om ordföranden är legitimt vald eller endast vikarie. Om det är långt kvar till årsmötet och/eller det är mycket viktigt för föreningen och dess verksamhet att den har en legitimt vald ordförande, då kallar man till extra årsmöte för att välja ny ordförande. Vad gäller tillfälliga lösningar så är det enklaste förfarandet är att vice ordföranden (om sådan finns) tar över. Om ingen sådan finns, kan styrelsen inom sig utse en tillfällig ordförande.

Är jag ansvarig efter att ha lämnat styrelsen och föreningen?

Fråga: Jag har varit ordförande i en ideell förening. I somras upptäckte jag att kassören gjorde en del ekonomiska affärer på egen hand. Jag och en styrelsemedlem till hade då ett extra möte där vi båda gick ur föreningen och avsa oss allt ekonomiskt och annat ansvar. Protokollet skickades in till länsstyrelsen som senare skickade en bekräftelse. Nu har föreningen förlorat egendom och jag undrar nu om jag på något vis kan komma att stå till ansvar?

Svar: Underlaget till din fråga är litet oklar, men jag kan svara mera generellt:

En förening är en juridisk person. Det innebär att den är ansvarig för sina skulder och åtaganden. Medlemmarna är inte ansvariga. Styrelsens ledamöter kan som privatpersoner bli ansvariga bara under vissa omständigheter. Den som avgått ur styrelsen innan sådan omständighet uppstått är inte ansvarig. Den som satt i styrelsen då omständigheten uppstod kan bli ansvarig även om han/hon lämnat styrelsen och föreningen senare.

Kan en styrelse sätta föreningen i konkurs och sedan bara avgå?

Fråga: Kan en styrelse i en ideell förening sätta föreningen i konkurs och sedan bara avgå med omedelbar verkan, måste inte styrelsen finnas kvar till nästa årsmöte? Om det är en enskild konkurs som går med plus, vem tar då över?

Svar: Om en förening är konkursmässig så är det styrelsens skyldighet att sätta föreningen i konkurs. I samband med konkursen tar en konkursförvaltare över ansvaret för föreningen. Enligt min mening så kvarstår dock den valda styrelsens ansvar som medlemmarnas ombud i relation till konkursförvaltaren och domstolen ända till dess konkurs-processen är över. Jag kan inte se att en styrelse som satt föreningen i konkurs vare sig moraliskt eller juridiskt kan fly detta ansvar.

Om föreningen slutligen sätts i konkurs så upphör den att finnas till och inget ytterliger årsmöte kommer att hållas. Om tillgångarna överstiger skulderna lever den kvar under den sittande styrelsens ansvar.

Kan styrelsen leda ett projekt? Eller är det jäv?

Fråga: Ett projekt drivs i en organisations namn. Kan dess styrelse inklusive ordföranden vara projektledare?

Svar: Din fråga är mycket allmän. Då du i rubriken nämner jäv, som handlar om att beslutsvalda inte får gynna sig själva ekonomiskt, så antar jag att din fråga har att göra med arvode.

Det finns inget generellt som hindrar att en styrelse leder ett projekt som drivs av föreningen. Det är en lämplighetsfråga. Däremot kan inte styrelsen ge sig själv ersättning för detta arbete. Om ersättning ska utgå och hur stor den ska vara kan endast beslutas av årsmötet.

Vem kallar till årsmöte när hela styrelsen avgått?

Fråga: Efter att ett antal medlemmar och en anställd uttryckt misstroende mot styrelsen valde hela styrelsen att avgå. En arbetsgrupp ska driva föreningens verksamhet vidare tills ny styrelse är vald. Ska den gamla styrelsen kalla till ett extra medlemsmöte för att välja ny styrelse eller räcker det med att ledamöterna skriftligen begär sin avgång för att vara ansvarsbefriade?

Svar: En styrelseledamot har möjlighet att lämna sitt styrelseuppdrag i förtid. Ledamoten bör då skriftligen meddela ordföranden sin avgång. I detta fall har alltså samtliga ledamöter lämnat styrelsen efter konflikt. Det är då ännu viktigare för alla parter att föreningen får skriftligt på att så skett, vederbörligen daterat och undertecknat av de avgående ledamöterna. I och med att ledamöterna avgått kan de inte längre fatta något beslut i föreningens namn. Det innebär till exempel att de inte kan kalla till föreningsmöte. Att ledamöterna avgår innebär emellertid inte att de är ansvarsbefriade för den gångna tiden. Detta blir de först när årsmötet beviljat dem ansvarsfrihet.

När samtliga ledamöter i styrelsen lämnat uppdraget i förtid så måste föreningen utse en interimistisk styrelse. Ni kallar den arbetsgrupp, men i praktiken är det en slags tillfällig styrelse som har att ta de beslut som styrelsen skulle ha tagit. Det är viktigt att de då följer stadgarna och att de på det extra medlemsmötet lämnar en skriftlig rapport om sina åtgärder och att årsmötet godkänner den.

I egenskap av interimistisk styrelse kan (ja rent av måste) arbetsgruppen kalla till extra medlemsmöte för att välja ny styrelse. På det mötet bör frågan om ansvarsfrihet för den avgångna styrelsen tas upp. Det innebär att revisorerna måste göra en granskning och lämna sin rapport till mötet som underlag för det beslutet.

Kan man välja styrelsemedlemmar på mer än ett år?

Fråga: Kan det vara så att man väljer styrelsemedlemmar på 2 och 3 år, d.v.s. att nästa år väljs inga styrelsemedlemmar alls.

Svar: Det ska stå i stadgarna hur lång mandatperiod styrelsemedlemmarna har. Det som står där gäller.

I lokala föreningar brukar det vanligtvis vara så att ledamöterna väljs på ett år, men det kan också vara två år eller mera sällsynt tre år.

Det vanliga är att föreningar håller årsmöte varje år, men det finns de som väljer styrelsen på två år och har årsmöte bara vart annat år.

För att skapa bättre kontinuitet i styrelsearbetet när man har tvååriga mandatperioder kan man stadga att ledamöterna väljs på två år med växelvis avgång. Det innebär att hälften av styrelsen förnyas varje år. Annars skulle hela styrelsen förnyas vart annat år med risk för att många då väljer att lämna styrelsearbetet.

En förening kan tillämpa andra varianter också så länge det finns reglerat i stadgarna.