Ordlista Föreningskunskap

Här hittar du alla de vanligaste orden och termerna som används vid styrelsearbetet i föreningar. Klicka på ordet för att få en förklaring. 

Om du vill testa dig på några av orden kan du klicka här!

Absolut majoritet

Acklamation

Adjungera

Ajournera

Agenda

Ansvarsfrihet

Arbetsordning

Avslag

Beslutsordning

Besvara

Bifall

Bordläggning

Dagordning

Enhälligt beslut

Enkel majoritet

Fyllnadsval

Försöksvotering

Justerare

Jämkning

Konsensus

Kontrapropositionsordning

Kontrareplik

Konstituera

Kvalificerad majoritet

Ledamot

Mandatperiod

Motion

Mötesordförande

Nominera

Ordningsfråga

Presidium

Proposition

Propositionsordning

Relativ majoritet

Remiss

Replik

Reservation

Röstlängd

Sluten omröstning

Sakupplysning

Streck i debatten

Suppleant

Talarlista

Tidsbegränsning

Tilläggsförslag

Valberedning

Votering

Yrkande

Yttrande

Återremiss

Överläggning