Lättläst version saknas
Tillbaka

Växer och behöver mer kunskap

SV finns som stöd för den förening och organisation som…
växer och behöver mer kunskap för att kunna antar nya möjligheter och utmaningar.

Ni vill åstadkomma…

mer struktur och ökad kunskap då föreningen växer samt på ett kontrollerat sett hantera snabbt ökat medlemsantal och växande ekonomi.

Med målet att…

Ge föreningsaktiva mer kunskap i föreningsteknik och olika typer av förtroendeuppdrag. Skapa fungerande lokala nätverk där engagemang tas tillvaka och där verksamhet skapas.

Vår kompetens

SV kan stödja aktiva och förtroendevalda genom utbildning och möjlighet till rådfrågning kring organisationsstrukturer. Vara behjälpliga med metoder för diskussionsprocesser och medlemshantering.

Lyckat samarbete – från verkligheten

Svenska Downföreningen finns till för att stödja personer med Downs syndrom, deras familjer, anhöriga och personal. De vill kunna samla, sprida kunskap och ordna aktiviteter som stimulerar och inspirerar. Föreningen har under de senaste åren haft en stor medlemsantalsökning och de har fått större ekonomiska möjligheter. Detta ställer hårdare krav på organisationen och de aktiva, både nationellt och i de lokala nätverken runt om i landet. I detta har funderingar kring vad som behövs göras eller hur behöver organisationen se ut för att kunna ta emot och engagera de nya medlemmarna.

Föreningen vände sig till SV för att skapa ett närmare samarbete som stöd i denna process. Organisationen var i behov av ett bollplank för att stärka och få föreningsformen att fungera både nationellt och lokalt. SV har varit till stöd i diskussioner kring föreningens stadgar och organisationsform. Det har både handlat om att bidra med kunskap och erfarenheter och även att leda processer vid träffar. Tillsammans har en serie av utbildningar skeddasytts för att ge föreningen mer kunskap inom ämnen som stämmoledning, årsmötet som beslutande organ och valberedning.

De lokala nätverken kommer erbjudas metodstöd för att kunna för diskussioner kring hur man tar hand om medlemmar och skapar ökat engagemang. De kommer också att lyfta frågor så som vilken verksamhet de vill genomföra lokalt och vilka stöd som finns att söka regionalt och i den aktuella kommunen. Dessa diskussioner uppmuntras att göras tillsammans med SV där lokala kontakter kan vara processledare och eventuellt stöd i frågor kring medlemshantering och bidrag. De lokala nätverken uppmanas att komma in med motioner till årsstämman kring synen på organisationens struktur och framtida styrning.