Klimatanpassat skogsbruk

Projektets syfte är att få en praktisk tillämpning inom privatskogsbruket i
södra Sverige baserat på kunskap om klimatets påverkan på
skogsproduktionen, biologisk mångfald och andra värden, skogens klimatnytta och hur man sköter skogen för att minska riskerna för olika skador på skogen.