2024-03-23

Skolprojektet: För ökad tillgänglighet i skolan och förbättrad psykisk hälsa hos elever med autism

I januari 2023 anställde vi, tillsammans med Autism Örebro län, Jenny Kraftling som projektledare för ”Skolprojektet” som syftar till att öka tillgängligheten i skolan och bidra till ökad psykisk hälsa hos elever med autism. Projektet finansieras av en anonym stiftelse, och skulle pågå i ett år med möjlighet till förlängning i upp till tre år. 2023 blev det klart att projektperioden förlängdes och under året välkomnade vi även Cecilia ”Cicci” Lindwall som delprojektledare tillsammans med Jenny.

– Vårt uppdrag i projektet består av två huvuddelar. Det ena är att verka som skolombud för Autism Örebro, och det andra är att verka för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga med autism, berättar Jenny.


Som skolombud stöttar de föreningens medlemmar i skolfrågor och verkar för kunskapsspridning och påverkansarbete riktat mot politiker och beslutsfattare inom distriktet med fokus på skolsituationen för elever med autism.


– Då psykisk hälsa är ett väldigt stort område har föreningen beslutat att huvudfokus är insatser som kan förbättra skolan och skolgången för målgruppen. Anledningen är att erfarenhet visar att skolan är den enskilt största gemensamma nämnaren till psykisk ohälsa för barn och unga med autism. När skolan inte fungerar drabbas inte bara det enskilda barnet utan hela familjen, säger Jenny.


När skolan inte fungerar drabbas inte bara det enskilda barnet, utan hela familjen.


Allas rätt till utveckling, och frustration över skolans ringa resurser

Jenny har jobbat 21 år inom skolan och är i grunden legitimerad lärare i matematik, naturkunskap och marinbiologi. Med åren har hon nischat sig mot elever som har svårt att få skolan att fungera och de senaste fyra åren har hon arbetat som speciallärare i matematik, och verkat inom elevhälsan.


Jenny brinner för att se barn och unga utvecklas efter sina förmågor och frustreras över skolans små resurser som gör att lärarna sällan räcker till för alla elever som behöver och har rätt till stöd.


– Jag hoppas kunna påverka i större grad och vara med och förändra så att skolvärden blir mer tillgänglig och en utvecklande plats för alla elever. Skolan ska vara en plats att växa på, oavsett vilka individuella behov man har för att lyckas.


Skolan ska vara en plats att växa på, oavsett vilka individuella behov man har.

 

Cecilia anslöt till projektet

Under årets gång uppstod ett behov av att dela på rollen som projektledare. Inom föreningen Autism Örebro län fanns Cicci som snabbt blev en självklar del av projektet. Cicci berättar att hennes drivkraft kommer från hennes egna barn, och alla de föräldrar, barn och ungdomar hon träffat genom åren.


– Jag brinner för att alla ska vara en del i samhället efter sina egna förutsättningar och förmågor. Alla ska ha samma rättigheter. Som anhörig brinner hjärtat lite extra för de som kämpar bredvid barnet eller ungdomen när skolan inte fungerar. Det är en hel familj som påverkas, med försämrat mående som följd. Det är så viktigt att fokusera på det friska och det som fungerar. Det är fantastiskt att se när glöden börjar tändas igen.


Det är så viktigt att fokusera på det friska och det som fungerar. Det är fantastiskt att se när glöden börjar tändas igen.

 

Verksamhet 2023

 Under 2023 har Skolprojektet och SV anordnat riktade grupper där människor möts och utvecklas tillsammans. Grupperna vänder sig till personer med autism, och till anhöriga.


Ungdomsgruppen

Tillsammans med en cirkelledare diskuterar deltagarna olika teman som rör ungdomar. De jobbar för att hitta strategier kring svårigheter i vardagen och socialt umgänge. De kommer även överens om olika aktiviteter som de vill testa tillsammans.

En tjej sa efter sin första gång i ungdomsgruppen:

”Jag vill fortsätta här, för jag kände mig inte alls autistisk.”

 Jenny berättar att målet med ungdomsgruppen är att deltagarna ska få mer kunskap kring autism, förstå sig själva, sin livssituation och samhället omkring oss bättre. Målet är också minskad oro, ökad självkänsla och att ungdomen ska känna att hen har makt över sitt eget liv.


Samtalsgrupp för mor- och farföräldrar

Mor och farföräldrar till barn och barnbarn med autism får ofta stötta i vardagen för att livspusslet ska gå ihop. Men vad innebär egentligen autism, och hur kan vi förstå och stötta? Egna tankar är värdefullt att få dela med andra i samma situation.


Föräldrautbildning och samtalsgrupp för föräldrar till barn med problematisk skolfrånvaro

Skolprojektet, Autism Örebro, SV och Anhörigcentrum krokade arm och erbjöd föräldrar till barn med problematisk skolfrånvaro möjligheten att träffa andra i samma situation. Inom detta samarbete genomförde vi också en fullsatt informationsträff under temat ”Anhörig till en elev med autism – när skolan inte fungerar”.


Skolombudsutbildning

Här får blivande skolombud för Autism Örebro län ta del av hur vi kan arbeta kring skolfrågor och stötta vårdnadshavare/elever när skolan inte fungerar.


Caféträffar

Autism Örebro läns medlems- och anhörigcaféträffar har flyttat in i SVs lokaler på Fabriksgatan i Örebro. Det har varit väldigt uppskattat. Det gör att steget inte blir så stort för deltagare i exempelvis våra samtalsgrupper, att även delta på caféträffarna.


Wintercamp 2023

SV har under ett antal år beviljats medel från Örebro kommun för att arrangera kostnadsfria LOV-aktiviteter. I år sökte vi medel tillsammans med Skolprojetet/Autism Örebro län och riktade oss särskilt till personer med NPF-variation.


– Vi har märkt att flera av våra ungdomar har ett intresse för dans och musik, men saknar ett sammanhang där de får utveckla sin nyfikenhet. Wintercamp på 29:an blev väldigt lyckat, en av de som kom hade förberett och skrivit en låttext som hen fick hjälp att spela in i SVs studio Pennysound. Det var fint att vara en del av, säger Cicci.


Hon berättar även att arrangemanget ledde till nya deltagare i ungdomsgruppen och medlemmar i föreningen, vilket är väldigt roligt!––––––––––

I BILD: Cecilia Lindwall, projektledare Skolprojektet.

––––––––––