Ökad tillgänglighet i skolan och förbättrad psykisk hälsa hos barn och unga med autism

Vi driver Skolprojektet tillsammans med Autism Örebro län. Ett projekt som syftar till ökad tillgänglighet i skolan och förbättrad psykisk hälsa hos elever med autism. Projektet startade 2023 med finansiering från en anonym stiftelse, i dagsläget finns inget slutdatum för projektet som kan förlängas i upp till tre års tid.


Två projektledare

I projektet jobbar de två projektledarna Cecilia "Cicci" Lindwall och Jenny Kraftling som tillsammans driver projektets arbete framåt. Deras uppdrag består av två huvuddelar. Det ena syftar till att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga med autism, och det andra är att verka som skolombud för Autism Örebro län.


Samtalsgrupper och caféträffar

I projektet arrangerar vi olika aktiviteter som på olika sätt bidrar till att öka kunskapen och förståelsen kring autism. Både vad gäller den som har autism och personer som är närstående. Vi arrangerar även aktiviteter som syftar till gemenskap och erfarenhetsutbyte, samt lustfyllda aktiviteter för barn och unga med autism.


Ungdomsgruppen

Tillsammans med cirkelledare diskuterar deltagarna olika teman som rör ungdomar. De jobbar för att hitta strategier kring svårigheter i vardagen och socialt umgänge. De kommer även överens om olika aktiviteter som de vill testa tillsammans. Exempelvis dans, måleri eller att skapa musik.


  • Träffarna äger rum i SVs lokaler på Fabriksgatan 8, Örebro.


Samtalsgrupp för mor- och farföräldrar

Mor och farföräldrar till barn och barnbarn med autism får ofta stötta i vardagen för att livspusslet ska gå ihop. Men vad innebär egentligen autism, och hur kan vi gå ihop för att stötta? Det är värdefullt att få möjlighet att dela tankar med andra i samma situation.


  • Träffarna äger rum i SVs lokaler på Fabriksgatan 8, Örebro.


Caféträffar

Autism Örebro läns medlems- och anhörigcaféträffar har flyttat in i våra lokaler på Fabriksgatan 8, Örebro. Det har hittills varit väldigt uppskattat. Det gör att steget inte blir så stort för deltagare från samtalsgrupperna att även delta på caféträffarna.


  • Träffarna äger rum i SVs lokaler på Fabriksgatan 8, Örebro.


I BILD: Cicci sitter vid ett högt bord och håller i en blå kaffekopp. Det är här i SVs lokaler som caffeträffarna äger rum.

Skolombud

Som skolombud stöttar projektledarna föreningens medlemmar i skolfrågor och verkar för kunskapsspridning och påverkansarbete riktat mot politiker och beslutsfattare inom distriktet med fokus på skolsituationen för elever med autism. Skolombuden representerar sin distriktsförening och agerar även som en länk mellan distriktet och förbundet Autism Sverige.


Skolombudsutbildningar

Genom projektet arrangerar vi skolombudsutbildningar där bilvande skolombud för Autism Örebro län får ta del av hur en kan arbeta med skolfrågor och stötta vårdnadshavare/elever när skolan inte fungerar.


I BILD: Jenny sitter vid datorn på sitt kontor i Örebro. På datorns skärm syns hemsidan för Autism Örebro län.

Bakgrund

Erfarenheten visar att skolan är den enskilt största gemensamma nämnaren till psykisk ohälsa för barn och ungdomar med autism. När skolan inte fungerar drabbas inte enbart det aktuella barnet/ungdomen utan hela familjen.


Att verka för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga med autism är ett oerhört stort område. Projektets huvudfokus är därför att genomföra insatser som kan förebygga ohälsa. Det gör vi genom att dela våra erfarenheter, arrangera stödverksamhet, och dela tips som kan bidra till att förbättra skolan och skolgången för målgruppen. 

Autism Örebro län

Autism Örebro län är en ideell förening som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med diagnos inom autismspektrum. Örebro är ett av 24 distrikt under Autism Sverige (förbundet). Föreningen i Örebro län bildades 1981 av några föräldrar till barn med autism.