Vi måste skynda oss!

Vi måste skynda oss! Människor i ofrivilligt utanförskap blir allt fler och i segregerade områden saknas ofta kunskap om demokratins grunder. Vad är det som gör att man inte deltar i demokratiska beslutsprocesser, och vilka eventuella hinder finns? Hur kan folkbildningen verka för att fler ska bli demokratibärare? Det ska vi ta reda på.


Varför måste vi skynda oss?

Ju fler som lever i ofrivilligt utanförskap desto mer utmanas demokratin. I de sammanhang som det saknas kunskap lämnas utrymme för desinformation och ryktesspridning, vilket riskerar att bli en alternativ "sanning".


Varför demokratirädsla?

I vår verksamhet möter vi många utrikesfödda som upplever att de är i utanförskap på grund av bristande kunskap, de har svårt att göra sig förstådda och de tycker att det är svårt att påverka den egna situationen.


En del av de som har kommit till Sverige har flytt sina länders diktatur och de saknar tillit till svenska myndigheter och politiker. Fler av dem bär även på en rädsla om att man utsätter sig själv och sina nära för fara om man pratar om demokrati, politik eller rättigheter.


Vi behöver mer kunskap

Vi vill motverka att demokratin urholkas till följd av misstolkningar, okunskap och antidemokratiska organisationer. För att kunna göra det behöver vi mer kunskap, och vi måste gå direkt till källan för att få svar på vad vi kan göra för att fler ska vilja lära sig om demokrati:


  • Vilka aktiviteter efterfrågas?
  • Finns det några strukturella hinder?
  • Vilka utmaningar finns?
  • Vilka frågor intresserar?
  • Hur tycker de att vi ska jobba?


Flerspråkiga ledare

Projektets cirkelledare pratar många olika språk och har ett brett kontaktnät. Genom uppsökande verksamhet kommer vi att möta 150–200 personer för att ta reda på vilka faktorer som kan bidra till ökat demokratiskt deltagande.

Om projektet

Projektet genomförs av SV Örebro län (projektägare) i samverkan med SV Väst. Båda avdelningarna har stor erfarenhet av att jobba med integrationsfrågor och tillsammans når vi fler.


Projektet syftar till att få fler människor att känna sig delaktiga i demokratin, öka valdeltagandet och motverka utanförskap.


Projektets mål är att få större kunskap och förståelse för hur organisationer kan arbeta demokratistärkande med individer som saknar förståelse för demokratis grunder.


Lärdomar av projektet ska sammanställs och sprids till studieförbund och folkhögskolor. Materialet ska väcka samtal om hur folkbildningen kan skapa förutsättningar för ökat demokratiskt deltagande bland individer som vi inte når idag.


PROJEKTÄGARE

SV Örebro län


PROJEKTPERIOD

November 2022 – juni 2023

Två projekt samma mål

SV Örebro län och SV Väst driver även projektet "Hej demokrati!". Ett projekt med samma övergripande syfte som "Demokrati och vi": Att bidra till ökad kunskap om demokrati bland utrikesfödda, och att fler ska delta i demokratiska beslutsprocesser.


Olika inriktning

Hej demokrati! vänder sig till utrikesfödda för att ta del av deras erfarenheter av hur det är att komma ny till en demokrati. Erfarenheterna ska sammanställas och ligga till grund för en studiehandledning, studiematerial och samtalskort om demokrati. Ett material som riktar sig till personer med lite kunskap om demokrati, och som har ett intresse av att lära sig mer. 


Med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).


Demokrati och vi söker svar på hur folkbildningen kan arbeta för att sänka trösklarna till att fler ska vilja bli delaktiga i demokratin. I projektet väder vi oss till personer utan kännedom om och/eller tillit för demokratins grunder.


Synergieffekter

Projekten genomförs samtidigt för att nå synergieffekter. Vi behöver mer kunskap och nya metoder för att värna vår demokrati och bidra till fler demokratibärare.