Verksamhetsmål integration

SVs verksamhet bidrar till att föra människor samman. Vi värnar individens rätt att vara en aktiv samhällsmedborgare oavsett vilken bakgrund eller etnicitet en har.

Så här tänker vi!

SVs verksamhet bidrar till att föra människor samman. Vi värnar individens rätt att vara en aktiv samhällsmedborgare oavsett vilken bakgrund eller etnicitet en har. SV ska tillgängliggöra gemensamma mötesplatser och bidra till att öppna upp föreningslivet, och tillgången till folkbildning och kultur. Etablering föreningslivet och i lokalsamhället är en grundförutsättning för integration.


Ett varierat utbud

Med ett varierat utbud av riktade insatser når vi människor som annars inte hade kommit till oss. Vi skapar möjligheter till möten mellan individer och grupper som bygger på intresse och engagemang hos våra deltagare.


– Vår verksamhet ska bidra till integration.


Vi behöver prata om demokrati på ett nytt sätt

Genom jobba med olika demokratifrågor på ett nytt sätt kan vår verksamhet beröra demokratiska värderingar och strukturer för att prata om hur de

påverkar vår vardag, relationer, folkhälsa och arbetsliv.


Tillsammans skapar vi förutsättningar för integration!

I samverkan med andra aktörer i länet fångar vi upp behov, och skapar tillsammans med målgruppen förutsättningar för integration och deltagande i samhällsutvecklingen.

Mål 2024

Inkluderande arbetssätt

Arbeta inkluderande för att fler ska kunna delta i folkbildningsaktiviteter.


Verksamhet riktad till målgruppen

Erbjuda aktiviteter utifrån målgruppens intressen och behov.


Mångfald i föreningslivet

Genom att arbeta inkluderande främja mångfald i föreningslivet.


Ökad kunskap om demokrati

Erbjuda koncept och aktiviteter som bidrar till att fler får ökad kunskap om demokrati.