Tillbaka

Stärkta bibliotek på Agora

Bibliotek Agora har tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan sökt och beviljats medel från Kulturrådets särskilda satsning Stärkta bibliotek.  (https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/starkta-bibliotek/) Satsningen ger oss möjlighet att anställa en arabisk och/eller somalisktalande pedagog för att öka den digitala delaktigheten i området. Projektet är ett samarbete mellan Bibliotek Agora och Studieförbundet Vuxenskolan i Östergötland, som under föregående år visat stor framgång med att nå personer med utländsk bakgrund.


Kulturhuset Agora ligger i stadsdelen Skäggetorp, med 10.313 invånare. Här finns en hög andel av personer med utländsk bakgrund. Många är inte digitalt delaktiga, och detta gör att de hamnar utanför det demokratiska samhället på olika sätt. Det handlar till exempel om att kunna hantera information från barnens skola, ta del av viktig samhällsinformation, utföra bankärenden och andra vitala behov som att söka arbete, studera, ta del av sjukvård med mera. Boende i stadsdelen Skäggetorp har i många fall somaliska och arabiska som modersmål, och ofta bristande kunskaper i svenska.


Projektet väntas pågå till och med 31:e december 2021, och leds av Cristina Amaral från Vuxenskolan, tillsammans med Kerstin Sivebrand från Agora. Vi kommer att lägga stort fokus på föräldrar och kvinnor, och innehållet kommer i hög grad vara deltagarstyrt. Bibliotek Agora arbetar aktivt med digital delaktighet med denna målgrupp i det dagliga mötet med besökare. Vi kommer med denna satsning ta ett samlat grepp om även dem som inte redan kommer till biblioteket, och bättre möta upp det stora behov som vi ser.


Det handlar även om att stärka kvinnornas ställning genom att ge dem större makt att klara sig digitalt. Detta kan ge dem ökat demokratiskt handlingsutrymme, och även påverka barnens skolgång positivt. Vid behov kommer vi att ha vissa kurser för bara kvinnor. Vi har sett att vi får ökat deltagarantal i denna form.


Deltagarna kommer att ges stor möjlighet att vara delaktiga i kursinnehållet. Detta ger kvinnor i målgruppen en egen arena, där de kan mötas och få styrka av varandra. I förlängningen kan det också ge kvinnorna ökad insyn och självständighet när det gäller att hantera jobb, studier, ekonomi, hälsa, samhällsinformation. I slutändan kommer det ge ett ökat självförtroende, och leda till att fler vågar och kan ta makten över sitt eget liv.


Vi är så peppade att äntligen få sätta igång, och att äntligen kunna möta upp det enorma behovet!