Tillbaka

TIAprojekt Valdemarsvik

TIA Kost och hälsa  (Tidiga Insatser för Asylsökande)

Projektet förlängt till 2021-06-30.

SV Östergötland har beviljats totalt 670 000 kr i medel från Länsstyrelsen för att genomföra insatser i Valdemarsviks kommun inom ramen för TIA (Tidiga Insatser för Asylsökande). Projektet löper från 2020-01-01 tom 2020-12-31 med förlängning till 2021-06-30. Samverkanspart är Svenska Kyrkan. Projektet syftar till att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Bakgrunden till vår projektansökan var att vi märkte att målgruppen inte längre deltog i samma utsträckning som tidigare i de mötesplatser vi anordnade. Många asylsökande hade då väntat länge på beslut, de isolerade sig i hemmen och ohälsan ökade. Det fanns behov av att jobba mer uppsökande samt att följa upp och stötta varje deltagare mer individuellt. Projektmedlen tillförde de resurser som behövdes för att anställa ledare för det ändamålet.

De gemensamma aktiviterna som genomförts varierar – odling, matlagning, dans, skapande verksamhet, föreläsningar och studiebesök. I så stor utsträckning som möjligt familjeanpassar vi aktiviteterna eller förlägger dem så de passar barnomsorgens tider. Schemalagda och meningsfulla aktivieter ger rutiner i vardagen vilket bidrar till ökat välmående.

Andra värden som framkommit under projektets gång är bland annat bestående sociala nätverk, arbete eller praktik för deltagare, bättre kunskaper i svenska språket och bättre kontakt mellan deltagare och skola/barnomsorg.

Under år 2020 nådde vi drygt 50 unika personer i projektet med olika insatser.