#vägraskuld

#vägraskuld var ett arvfondsprojekt som pågick 2020-2023 med syfte att förändra förutsättningarna för unga anhöriga.

Om projektet

#vägraskuld var ett arvfondsprojekt som pågick 2020-2023 med syfte att förändra förutsättningarna för unga anhöriga. Unga anhöriga syftar på personer under 18 år som hjälper, vårdar eller stöttar någon i sin närhet som av olika anledningar inte klarar av vardagen på egen hand. Det kan handla om en partner, förälder, syskon, klasskompis, tränare, vän eller granne. 


Projektet hade som mål att ge unga anhöriga insikt i den egna situationen samt verktyg de behöver för att hantera sitt anhörigskap. Som ett led i projektets arbete har de därför arbetat fram fyra olika verktyg för yrkespersoner att använda i mötet med just unga anhöriga. De är framtagna tillsammans med målgruppen i syfte att fånga upp och möta unga i sitt anhörigskap.


Projektet är baserat på egna erfarenheter av att vara just ung anhörig utan stöd eller stöttning och drevs av Studieförbundet Vuxenskolan med finansiering från Allmänna Arvsfonden.


Under projektet skedde samarbeten med kommunerna Töreboda, Mark, Tidaholm, Borås, Trollhättan, Lerum, Härryda och Vänersborg samt Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Anhörigas riksförbund.

Kortfilmer

Under projektet togs sex kortfilmer fram som är baserade på berättelser från just unga anhöriga.

Filmerna togs fram tillsammans med Maja kommunikation som verkligen har lagt ner själ och hjärta för att ge berättelserna den plats och utrymme de förtjänar.

Filmerna syftar till att öka medvetenheten om ungt anhörigskap, vilka konsekvenser det kan få och behovet av stöd ska spridas så mycket som möjligt.


Det är unga anhöriga som delat med sig av sin vardag och filmerna är ett bra verktyg för att öka kunskapen om situationen för unga anhöriga. Kanske kan filmerna passa i ett väntrum? Eller så planerar ni för en temavecka i din kommun?


Härunder finns länkar till alla videorna på Youtube.

Våra verktyg

I möten med unga anhöriga under projektets gång har det blivit tydligt att de inte efterfrågar behandling eller vård utan snarare en trygg vuxen för förutsättningslösa samtal. Någon att bolla sina tankar och funderingar med. I många fall kan detta stöd vara tillräckligt och ge den unga bättre förutsättningar att hantera sitt anhörigskap. Projektet har därför arbetat fram fyra olika verktyg. De är framtagna tillsammans med just unga anhöriga för att på olika sätt möta och fånga upp – i cirkelformat, på läger och på workshops i skolor.


Nedanför kan du läsa mer och ladda ner allt material du behöver.

#vägraskuld - om att vara ung & anhörig

Denna bok är ett resultat av projektet #vägraskuld som under tre år har samlat unga anhörigas röster och erfarenheter. Den är en metodbok med praktiska verktyg och tips för dig som i din tjänst möter unga anhöriga. Bokens teman är baserade på vad de unga har identifierat som viktigast i sina anhörigsituationer och syftar till att vara ett stöd i det förebyggande arbetet. Citat och dokumentation från skolbesök ger också värdefulla insikter och vägledning till dig som jobbar med unga anhöriga.


#vägraskulds workshop - är jag anhörig?

#vägraskulds workshop kan användas i ett första möte med målgruppen samt som en introduktion till begreppet anhörigskap, som för många kan vara främmande. Genom #vägraskulds workshop får ungdomarna en inblick i:

  • Vem kan vara anhörig?
  • Vilka anhörigskap finns?
  • Hur kan det påverka oss?


Genom guidade samtal, diskussion i smågrupper samt kortfilmer med berättelser från andra unga anhöriga ger workshopen en första kontakt med anhörigskap. Detta blir för många en insikt i sitt eget eventuella anhörigskap men också en förståelse för andra som är anhöriga.

Innehållet i workshopen har vi arbetat fram tillsammans med unga anhöriga, tillhörande handledning är framtaget tillsammans med yrkespersoner som möter målgruppen.


Det material och de hjälpmedel du behöver för att hålla denna workshop finns att ladda ner här.

Det är inte ditt fel - ett studiecirkelmaterial om att vara ung och anhörig

#vägraskulds studiecirkelmaterial är uppbyggt på åtta träffar och har som mål att ge deltagarna nya insikter om anhörigskap och handfasta verktyg för att hantera sin situation. Vi går igenom olika teman såsom ansvar, konsekvenser, skuld och skam, känslor och relationer. Förutom faktatexter består materialet av inledande citat från unga anhöriga samt övningar som görs i grupp eller enskilt.


Detta material kan användas av anhörigkonsulenter och studieförbund, men även i skolan som lektionsunderlag eller inom elevhälsoteamet. Vi ser även att det kan användas på fritidsgårdar för att lyfta temat. Det fungerar både i grupp och i en-till-en situationer. Materialet är helt fritt och gratis att använda.


Studiecirkelmaterialet har arbetats fram tillsammans med unga anhöriga och yrkespersoner som jobbar med målgruppen.

Helgläger - en paus i vardagen

#vägraskulds helgläger är tänkt att fungera som en paus i vardagen – något som kan behövas för den som är ung och anhörig. Till skillnad från vårt cirkelmaterial och workshopen är fokus inte på att bearbeta sitt anhörigskap. Istället handlar det om att få återhämtning och känna samhörighet med andra i liknande situation.I mötet med vårdnadshavare har vi kunnat urskilja ett stort behov av gemensamma mötesplatser och aktiviteter för unga anhöriga, där kan ett helgläger fylla en sådan funktion samt eventuellt vara en språngbräda till vidare engagemang hos målgruppen.


Kompendiet gällande helgläger finns att ladda ner här. På #vägraskulds hemsida hittar ni bilagor till kompendiet.

Hemsida

#vägraskuld lever vidare och går att följa på deras hemsida. Här finns också allt material att ladda ner.