Projekt

Kommunicera Mera!

Idag sker en stor del av kommunikation på internet. Men hur fungerar det egentligen? Hur vet man vad som är sant och inte? Hur ser man till att hålla sig själv och sin information säker? Hur undviker man att bli lurad? Projektet Kommunicera Mera syftar till att öka medie- och informationskunnigheten, hos civilsamhället. Med källkritik och andra verktyg ska möjligheten finnas att stå emot de krafter som motarbetar den liberala demokratin. Syfte och förväntade effekter av projektet är ökad delaktighet i föreningslivet och tillgänglighet. Utvecklingsprojektet innebär en satsning på regional spetskunskap i medie- och informationskunnighet och har ett utbildningsuppdrag för SVs medlemsorganisationer.

Avslutade projekt

KiX Senior

En aktiv fritid Arvsfondsprojektet KiX Senior har utvecklat en metod för att motverka utanförskap och ensamhet i samband med pension för målgruppen äldre med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Personer med IF lever allt längre tack vare förbättrade livsvillkor. Målgruppen har dock generellt sett fler fysiska svårigheter och fler hinder som gör det besvärligare att delta i fritidsaktiviteter. Daglig verksamhet skapar under ett arbetsliv fasta rutiner och sociala möten. Pension från DV leder dock ofta till hemmasittande, ensamhet och utanförskap. När anhöriga blir äldre eller går bort minskar eller försvinner även det stödet. Med KiX-metoden träffas deltagarna i studiecirklar, gärna på offentliga mötesplatser för seniorer. I samskapande processer undersöker och utmanar gruppen sig själva för att hitta fritidsintressens som passar dem. Metoden gör dem trygga med varandra och leder till ett ökat socialt nätverk, ger stimulans och ett mer aktivt fritidsliv. Studiecirkeln är deltagarstyrd och låter deltagarna utvecklas som individer och för att ta plats i samhället. Metoden främjar hälsan, motverkar utanförskap och stärker KASAM, känsla av sammanhang.

#vägraskuld

#vägraskuld är ett treårigt arvsfondsprojekt som ägs av Studieförbundet Vuxenskolan med målet att förändra förutsättningarna för unga anhöriga. Tillsammans med tio kommuner inom Västra Götalandsregionen skapar vi nu en metod som ska ge dessa ungdomar verktyg att ge deras egna berättelser den plats de förtjänar. Så många som 50% av alla skolungdomar beräknas idag vara anhöriga på ett eller annat sätt och forskningen visar tydligt vad detta får för konsekvenser för såväl den enskilda individen som för samhället i stort. Detta vill och ska #vägraskuld ändra på. Metoden utgår från en musikteaterföreställning som gestaltar hur det kan vara att växa upp med ett syskon som har en svår psykisk sjukdom. I anslutning till föreställningen kommer ungdomarna att delta i workshops. Projektet syftar också till att skapa förutsättningar för att ge unga tillgång till det lagstadgade anhörigstöd som varje kommun enligt lag ska erbjuda men som idag får lov att tolkas fritt och då oftast enbart vänder sig till anhöriga över 18 år.