SVs miljö- och hållbarhetspolicy

SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Miljöhänsyn är en av de grundpelare som bär upp SVs värdegrund. Därför är miljö- och hållbarhetsarbete en självklar del av SVs verksamhet.

Som utgångspunkt för SVs miljöarbete ligger miljölagstiftningen och andra krav som vår verksamhet berörs av. Vår verksamhet ska vara långsiktigt socialt, finansiellt och miljömässigt hållbar. SV ska sträva efter att sprida kunskap om och skapa medvetenhet och engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor hos anställda, hos deltagare och i samhället i stort. Som studieförbund kan vi bistå med både kunskap och konkreta verktyg för förändring.

Syfte
SV ska bedriva ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete. Samtliga enheter ska upprätta egna handlingsplaner för det lokala miljö– och hållbarhetsarbetet. Dessa handlingsplaner ska innehålla progressiva och konkreta mål som årligen uppdateras. Uppfyllandet av miljöpolicyn ska kontrolleras och målen ska mätas regelbundet av respektive enhet.

Mål
SVs miljö- och hållbarhetsarbete är ett långsiktigt utvecklingsarbete som ska genomsyra hela organisationen. SV ska sträva efter ständig förbättring genom att:

  • utbilda, informera och stimulera samtliga som verkar inom organisationen till engagemang, delaktighet och ansvar för studieförbundets miljö- och hållbarhetsarbete.

  • arbeta systematiskt för att förebygga och minska verksamhetens negativa miljöpåverkan.

  • arbeta systematiskt för att stärka och öka verksamhetens positiva miljöpåverkan.
     
  • väga in miljöhänsyn i alla beslut. 

  • ställa krav på leverantörer och partners. Upphandling av varor och tjänster och genomförande av verksamhet ska präglas av miljömedvetenhet och socialt ansvarstagande. 

  • föra en aktiv dialog med deltagare om hur hållbar utveckling skapas för både individ och samhället och stimulera deltagare till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling. 

  • samarbeta med individer, nätverk, organisationer och företag som bidrar till en hållbar utveckling och som främjar medvetenhet och reflektion kring våra livsval och på så sätt påverka både sitt eget görande och en hållbar samhällsutveckling. 

  • i vår roll som samhällsaktör bidra till att lyfta fram miljö- och hållbarhetsfrågor både inom och utom organisationen. SV ska sträva efter att dessa frågor får ett större utrymme både inom folkbildningen och i det offentliga samtalet. 

Ansvar
Styrelsen är ytterst ansvarig för att miljö- och hållbarhetsarbetet bedrivs. Chef ansvarar för att bedriva det operativa miljö- och hållbarhetsarbetet. Samtliga medarbetare har ett personligt ansvar för att agera enligt denna policy.