Verksamhetsformer

Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan kan bedrivas i flera former, den vanligaste formen är studiecirkeln. För att läsa mer om de olika verksamhetsformerna, se nedan!

Studiecirkel

Studiecirkel är en mindre grupp som planmässigt bedriver studier och söker kunskap tillsammans i något ämne eller tränar en färdighet i t.ex. språk, dans, musik, IT, hantverk eller andra ämnen. Deltagarna har möjlighet att påverka cirkelns innehåll och upplägg.

 • En studiecirkel kan bedrivas genom fysiskt deltagande, på distans eller en kombination av de två formerna.
 • Den ska inte syfta till lek, spel, idrott, tillverkning eller produktion.
 • En studiecirkel kan rapporteras till endast ett (1) studieförbund.
 • Cirkelledaren ska vara godkänd av SV Stockholm.
 • Studiecirkeln ska godkännas i förväg, innan det planerade startdatumet.
 • Cirkeln ska omfatta minst 3 sammankomster och minst 9 studietimmar. 1 studietimme motsvarar 45 minuter.
 • Det ska finnas arbetsplan/studieplan och studiematerial.
 • Alla deltagare är försäkrade mot olycksfall vid resa till och från samt under cirkeln.
 • En studiecirkel består av minst 3 och max 20 godkända cirkeldeltagare, medräknat cirkelledaren.
 • Alla deltagare ska uppge personnummer, adress, telefonnummer och ev. e-postadress. Godkända deltagare ska fylla minst 13 år under kalenderåret.
 • SV Stockholm kan ge stöd till studiecirklar, prata med din kontaktperson.

Annan folkbildningsverksamhet

I denna verksamhetsform har man möjlighet att pröva nya former och utveckla nyskapande folkbildningsverksamhet. Workshops, helgkurser eller aktiviteter med många deltagare som t.ex. körer passar denna verksamhetsform.

 • Samma folkbildningsmässiga kvalitetskrav som för studiecirkel gäller (arbetsplan/studieplan, godkännande av studieförbund i förhand, etc).
 • Det kan finnas fler antal deltagare än i studiecirkel, dock minst tre (inklusive ledaren).
 • Minimiålder för deltagarna är 6 år.
 • Annan folkbildningsverksamhet består av minst 1 sammankomst och minst 1 studietimme.

Kulturarrangemang

I denna verksamhetsform ska kulturupplevelser ges genom t.ex. en föreläsning, sång/musik, scenisk framställning, foto/bild/konst-utställning, dans eller tvärkulturell verksamhet. Det skall framföras inför publik, skapa delaktighet och eftertanke. Även kulturarrangemang kan genomföras på distans, prata med din kontaktperson på SV Stockholm.

 • Publik ska bestå av minst 5 personer, exklusive arrangör och medverkande. Arrangemanget ska pågå i minst 30 min.
 • Ett sammanhållet arrangemang som vänder sig till samma deltagare rapporteras som 1 kulturprogram, även om det innehåller olika kulturformer med flera medverkande.
 • Kulturarrangemanget ska planeras och annonseras i förväg.
 • SV Stockholm deltar i planeringen och genomförandet.
 • SV Stockholm kan ge stöd till kulturarrangemang, prata med din kontaktperson.