Funktionsrätt

Det nya begreppet funktionsrätt, en person med funktionsnedsättnings rätt till självbestämmande och full delaktighet. Funktionsrätt betyder att kunna fungera i vardagens olika situationer oavsett om du har en funktionsnedsättning och oavsett vilka hinder som finns i vår vardag. Vi har alla rätt till en fungerande vård, en fungerande skola, ett fungerande arbetsliv och en fungerande fritid. Varje människa har rätt till självbestämmande, alltså att kunna bestämma själv vad du vill göra och vara med på i samhället. Att vara delaktig betyder och innebär att så mycket som möjligt kunna fatta dina egna beslut och påverka ditt eget liv. Delaktighet betyder också att tjänster, saker du behöver hjälp med på olika platser och miljöer som du är på, ska vara tillgängliga, alltså utformade för att vi ska kunna använda det.

Hur arbetar SV med funktionsrätt?

På Studieförbundet Vuxenskolan arbetar vi med folkbildning.


Vi anpassar vårt utbud så att man ska kunna vara med om man har någon form av funktionsnedsättning. Vi anpassar för både synliga och osynliga funktionsnedsättningar exempelvis rullstol, syn, hörsel med mera och de som inte syns till exempel någon form av NPF, som ADHD, autism. Det kan också vara IF intellektuell funktionsnedsättning, eller en osynlig skada som kommit efter en olycka.

De olika funktionsorden betydelse

Funktionsnedsättning betyder nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga hos en person.


Funktionshinder uppstår i mötet mellan människa och miljö. Det kan handla om allt från höga trösklar till attityder. Det är alltså miljön och omgivningen som är funktionshindrande.


Funktionsvariation är inte ett annat ord för funktionsnedsättning eller funktionshinder. Funktionsvariation visar på hur en grupp människor med samma funktionsnedsättning har olika nivåer på sina svårigheter och sina styrkor.


Funktionsrätt ger en tredje, tillkommande dimension. Det handlar om individens rättigheter i olika samhällssituationer. Fokus flyttas från hinder, tillgänglighet och särskilda lösningar till principen om mänskliga rättigheter och ett universellt utformat samhälle.


Begreppet kan användas både i dagligt tal, relaterat till en enskild vardaglig situation, och i ett politiskt sammanhang för att beskriva den gemensamma rätten för olika grupper.

Kontakta oss

Elin Ahlund

Kultur för alla Östhammar

elin.ahlund@sv.se

0173 - 218 55


Carin Aronsson

Samordnare Funktionsrätt

Kultur för alla Uppsala

carin.aronsson@sv.se

018 - 10 23 73


Helena Elvidotter Forslund

Kultur för alla Enköping

helena.elvidotter.forslund@sv.se

0171 - 45 12 16


Fredrik Sjöberg

Esters Musikverksamheter

fredrik.sjoberg@sv.se

018 - 10 23 74