2023-10-18

Humanisterna i Uppsala

Vi fick möjlighet att intervjua Håkan Lindgren, ordförande i Föreningen Humanisternas Uppsalaavdelning, och få veta mer om den föreningen.

Vi fick möjlighet att intervjua Håkan Lindgren, ordförande i Föreningen Humanisternas Uppsalaavdelning, och få veta mer om den förening han är aktiv i.


Föreningen Humanisterna i Uppsala har runt 430 medlemmar, på riksnivå handlar det om ca 4500 personer. Humanisterna arbetar för en sekulär stat och ett sekulärt samhälle under ledorden Förnuft, Omtanke och Ansvar. Föreningen verkar för ett fritt och demokratiskt samhälle där individer har lika värde och har samma mänskliga rättigheter och skyldigheter oavsett de attribut man föds med och vilken härkomst man har. 


Humanisterna arbetar med information till allmänheten om det sekulära samhället där det offentliga ska förhålla sig neutralt till medborgarnas val av livsåskådning – oavsett om den är religiös eller icke-religiös. De arbetar vidare med att framhålla vikten av kunskap och bildning och anser att den vetenskapliga metoden är det bästa sättet för kunskapsinhämtning. Humanisterna vill bidra till kunskapssamhället genom att sprida kunskap (bl.a. i olika folkbildande aktiviteter i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan) och möta människor på gator och torg, under diskussionscirklar på café eller pub eller genom att anordna debatter och föreläsningar med forskare och andra experter i aktuella ämnen.


Telefonjourtjänsten Humanistisk Medmänniska är ett annat exempel på hur Humanisterna arbetar. Dit kan man ringa för att få samtala med utbildad personal i en tid när man befinner sig i sorg eller sjukdom och behöver samtalsstöd.


Humanisterna bedriver även Humanistisk Konfirmation där tanken är att ungdomar får diskutera livets stora frågor i en öppen miljö – mänskliga rättigheter, rätt och fel, jämställdhet, rasism, oskrivna regler om kärlek, kön och sex. Det handlar om att få bekräfta sig själv i en ålder där man håller på att bli vuxen.


I Uppsala samverkar Humanisterna med Studieförbundet Vuxenskolan kring ”Sekulärfika” på torsdagskvällarna på ett café. Medlemmar och allmänhet bjuds varje vecka in till samtal kring ett på förhand utvalt ämne. En studiecirkel i Existentiella samtal hålls också och ibland ordnas debatter och föreläsningar. Framöver finns även planer på bokcirklar och flera samtalsgrupper.


Håkan Lindgren har varit aktiv inom föreningslivet sedan början av 80-talet. Det bästa, tycker han, är att få möta människor som man delar ett intresse med, ha enormt kul tillsammans och emellanåt få utmana sina egna tankar och idéer, vilket gör att man utvecklas som människa.