Demokrati kan inte tas för given

Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. En grundtanke med demokrati är att de som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till i olika frågor, uttrycka sina åsikter och också rösta om hur landet ska styras.

Men demokrati kan vi inte ta för given, det är inget som blir till av sig själv, vi måste alltid arbeta för och skydda de demokratiska spel- reglerna. Ett sätt att göra det är att verka och arbeta med folkbildning i ett studieförbund. Inom folkbildningen värnar vi om demokrati och allt som bidrar till att den stärks och fortlever.Folkbildning bygger på demokrati och människors lika värde
De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

SV Värmland arbetar efter en värdegrund som hävdar principen om människors lika värde baserat på de mänskliga rättigheterna. Vår idé och verksamhet bygger på stark förankring i demokrati, jämställdhet, humansim och hållbarhet.

Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna - Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

FNs Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna