Tillbaka

Kreativa Träffen

Varje människa har en historia att berätta och varje människa ska ges möjlighet att berätta denna. Detta är utgångspunkten för ett projekt med demenssjukas egna röster, där berättelsen och upplevelsen här och nu ligger i centrum.

Projektet vänder sig till äldre som nyligen har diagnostiserats med en demenssjukdom men även till dem som levt med sin diagnos en längre tid och bor i Karlstad tätort, Molkom eller Kil. I samverkan med särskilda boenden samt Resurscentrum och Demensföreningen så anordnas studiecirklar med dans, bild, samtal och berättande. Det är projektets deltagare tillsammans med projektmedarbetarna och samverkansparter som tillsammans formar innehållet.

Målet med projektet är att med hjälp av olika kulturella uttryck utveckla metoder som är begripliga och lättillgängliga och som kan stimulera de äldre att berätta sina historier, barndomsminnen, skrönor och fria fantasier. Projektet fokuserar på att se det friska och att stunderna tillsammans ger livskvalitet och välbefinnande. De äldres berättelser ges utrymme att berättas genom det talade språket men också genom bild, dans, kroppsspråk och andra uttrycksformer.

Inom projektet träffar vi också anhöriga och har verksamhet som vänder sig till anhörig och demenssjuk tillsammans - något som är relativt ovanligt. Att få skapa och berätta tillsammans med hjälp av kulturella uttryck har vi sett ger skratt och glädje, och visshet om att relationen finns kvar trots sjukdomen. Inom projektet arrangeras också anhörigträffar och föreläsningar i samarbete med Demensföreningen och SPF.

Under våren 2021 träffar vi alla deltagare digitalt och flera studiecirklar inom bild och dans är i full gång. När det åter är möjligt att ses fysiskt så kommer Kreativa Träffen hållas i samlingslokaler i Karlstad.

Verksamheten bedrivs i Karlstad tätort, Kil och Molkom. 

Projektet genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden och pågår till hösten 2023.
För mer information, kontakta projektledare Julia Grankvist, julia.grankvist@sv.se / 054 - 402 01 34

Arv som utvecklar Sverige - Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2019 fördelades 821 miljoner kronor. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970.