Mat och Folk

      

Beskrivning

Att främja lokal matproduktion och ökad medvetenhet bland konsumenter kring närproducerad mat och kunskap om de producenter som finns i närområdet.

Det gror idag förhoppningar på att Strömstad och Tanum tillsammans ska kunna växa stort inom området närproducerat/småskaligt/ekologiskt. Föreningen Omställning Strömstad, Kooperativet Nässlan och Studieförbundet Vuxenskolan märker alla av ett växande intresse för området och önskar således kunna vara en positiv kraft för att få området att spira för och med lokala producenter. Vi skulle därför önska att göra ett samlat tag för att öka andelen lokala producenter genom att sammanföra dessa i ett nätverk.

Slutdatum: 2020-05-31

Är du skyldig att redovisa moms för investeringen, projektet eller etableringen? Nej

Motivera ditt svar

Projektet omfattar endast möten, studiecirklar och föreläsningar, och inga produkter eller tjänster säljs inom projektet, enda inkomsten är
projektbidrag. Vare sig projektet som sådant eller projektägaren är momspliktig (hänvisning till Skatteverket SKV 324, utgåva 23). Uttalande finns från Skatteverket per 180118, ärende FL201800091683.


 

Kontaktpersoner

Avdelningschef projektägaren
Maria Ekegren
SV Väst
Junogatan 7
45153 Uddevalla
010-3300900
0708-553034
mia.ekegren@sv.se

Administrativ koordinator; ekonomi, redovisning
Kicki Mattsson
SV Väst
Junogatan 7
45153 Uddevalla
010-3300900
0761030078
kicki.mattsson@sv.se

Projektansvarig - koordinator
Karin Björk
Karlsgatan 14
45231
Strömstad
010-3300929
070-2133113
karin.bjork@sv.se 


 

Välj projekt

Öka förädlingen av jordbruksprodukter som säljs lokalt eller med kort leveranskedja > Ett flertal olika produkter > Samarbeta, organisera, arrangera

Om projektet

Var ska du genomföra ditt projekt?
Välj det län där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

 • VÄSTRA GÖTALAND

Välj den kommun där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

 • STRÖMSTAD
 • TANUM

Vilket leaderområde söker ni stöd i?
Svar: Leader Bohuskust och gränsbygd

Vilken är målgruppen för projektet?
Svar: Nuvarande och blivande småskaliga livsmedelsproducenter i Strömstads och Tanums kommuner, samt boende och delårsboende i trakten. Kooperativet Nässlans medlemmar utgör en första möjlig målgrupp av lokala kunder, men projektet har målsättningen att nå betydligt fler än dessa.

Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?
Svar: 351920


 

Geografiskt område

 

Vilket geografiskt område kommer ha nytta av projektet?
Svar: Norra Bohuslän


 

Projektets syfte och bakgrund

Vad är syftet med projektet?
Svar: Vi vill främja lokal matproduktion och ökad medvetenhet bland konsumenter kring närproducerad och ekologisk mat, och stärka Strömstad och Tanum som ett område med stort engagemang för det lokala och närproducerade.
Detta vill vi göra genom att länka samman producenter och konsumenter. Vi vill alltså stärka befintliga, och etablera nya, samarbeten inom närproducerat.

Vad är bakgrunden till projektet?
Svar: Studieförbundet Vuxenskolan (SV) avdelning Väst har under 2017 haft en särskild satsning på hållbarhet där vi träffat många engagerade inom fältet för att tillsammans kunna hitta möjligheter för att folkbilda inom området. I Strömstad har vi under året satsat på ny lokal och ny tjänsteman på plats och SV har dör igenom fått en naturligare knytpunkt för lokala föreningar, Vi har tillsammans med Omställning Strömstad och Kooperativet Nässlan påbörjat samtal om hur vi tillsammans skulle kunna göra en folkbildande insats i frågan om hur vi attraherar fler producenter, etablerar nätverk och lockar fler att börja handla lokalproducerat/ekologiskt m.m. Då SV har stor erfarenhet av projekt och ett stort nätverk inom hållbarhetsområdet samt flera goda exempel på vad som tidigare fungerat så har vi i våra diskussioner om folkbildande insatser för ovanstående kikat på Orust som 2010 anordnade en miljömässa som sedan kom att leva vidare och bidra till uppstart av bl.a. den ekonomiska föreningen OrustMat samt Orust Kretsloppsakademi som jobbar aktivt med närproducerat/ekologiskt och klimatneutrala alternativ inom alltifrån mat till energi och transporter.

Vi har märkt att det görs försök till att öka lokal småskalighet, men försöken stannar upp, de ideella krafterna mäktar inte att ta nästa steg - vi vill har i en förstudie undersökt varför.

Kommer projektet endast att vara till nytta för företag?
Svar: Nej


 

Er vanliga verksamhet

Hur skiljer sig projektet från er ordinarie verksamhet?
Svar: Studieförbundet Vuxenskolan arbetar med folkbildning och den huvudsakliga verksamheten består av studiecirklar och kulturarrangemang. Det finns i organisationen stor vana vid att driva utvecklingsprojekt. Det här projektet avgränsas i ekonomisystemet med ett eget projektnummer och bokföringen blandas inte ihop med andra verksamheter. Den arbetade tid för ekonomihanteringen som tagits upp i budgeten redovisas i en dagbok, likaså nedlagd tid för projektledare och - koordinator.
Att bidra till att starta upp affärsverksamhet ligger utanför folkbildningsuppdraget.


 

Mål

Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut?
Svar: Vi ska ha kartlagt vilka lokala matproducenter som finns i området och bidragit till att de känner till varandra och erbjudits möjlighet att samarbeta. Vi ska också ha bidragit till att konsumenter känner till de lokala producenterna och förenklat för dem att handla av dem.

Vilka mål ska ni nå på lång sikt?
Svar: En struktur för fortsatt satsning av lokalt, ekologiskt och närproducerat ska ha etablerats genom det nätverk som skapas. Det ska vara enkelt för nya producenter inom området att få kontakter, inspiration och hjälp för att komma igång.
Invånare i Strömstad och Tanum samt besökare ska få en ökad medvetenhet om vilka lokala och ekologiska produkter som finns inom området och genom ökad kunskap om fördelarna med närproducerat i större utsträckning göra fler medvetna val i sin konsumtion. Detta bidrar till ökad stolthet hos de boende till sin hembygd och utgör en dragningskraft för besökare.


 

Genomförande och aktiviteter

Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå?
Svar:

 • Erbjuda befintliga lokala livsmedelsproducenter som varit aktiva på skördemarknad och liknande, samt medlemmar i kooperativet Nässlan, hjälp att organisera uppstarten av en utlämningsplats och försäljningskanal.
 • Marknadsföra den lokala maten och den nya funktionen till allmänheten.
 • Aktivt söka upp fler befintliga producenter, inom önskade livsmedel och informera om den nya försäljningsmöjligheten.
 • Samordna och marknadsföra insatser från kommunen och organisationer som ger kunskap och handledning till småföretagare.
 • Erbjuda smakupplevelser och matlagningskurser utifrån de olika livsmedelssäsongerna
 • Att stötta lokala producenter att delta vid olika event.
 • Överlämna hanteringen av försäljningskanalen till någon befintlig förening.
 • Dokumentera processen och sammanfatta den för spridning till andra kommuner för att de ska kunna återskapa processen, eller delar av den, hos sig.

 

Nytänkande och andras erfarenheter

Är projektet nytänkande och i så fall hur?
Svar: Ja. Att koppla ihop producenter och konsumenter på ett konkret sätt är nytt i området. Liknande grepp har tagits i andra kommuner, men i Norra Bohuslän ser utbudet av producenter och typen av livsmedel annorlunda ut än i dem, och det behövs en motor för att komma igång med samarbetet.

Känner ni till något liknande projekt?
Svar: Ja

Vilket projekt är det och hur tar ni tillvara på deras erfarenheter?
Svar: På bl.a. Orust så har det gjorts både miljömässa med fokus på småskaliga producenter samt föreläsningsserie inom ämnet hållbart. På Orust har det även startats upp en ekonomisk förening med gemensamt varumärke för småskaliga livsmedelsproducenter, OrustMat, som vi önskar inspirera oss av via föreläsning och kontakt.


 

Förväntat resultat - indikatorer och uppföljningsuppgifter

Kommer projektet att leda till att nya företag skapas?
Svar: Ja

Ange uppskattat antal företag.
Svar: 3

Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för kvinnor?
Svar: Ja

Ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas.
Svar: 4000

Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för män?
Svar: Ja

Ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas.
Svar: 2000


 

Vad händer efter projektet?

Vem kan vara intresserad av projektet utöver er själva?
Svar: Organisationer, föreningar, grupper eller kommuner som önskar satsa mer på närproducerat och ekologiskt, nätverksbyggande samt alla boende och besökare i Strömstad.
Även föreningar och organisationer som redan arbetar inom området kan dra nytta av projektet för erfarenhetsutbyte.

Hur kommer ni att informera om det ni har åstadkommit i projektet?
Svar: Resultatet av projektet kommer att synas på hemsidor och på Facebook och förhoppningsvis bli omskrivet både i lokal media och i tidskrifter om de ämnen vi berör.
Resultatet kommer även att prägla fortsatt verksamhet och därigenom spridas.
Erfarenhetsspridning i befintliga nätverk.

Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut?
Svar: En fungerande nod/utlämningsplats har bildats och fortsätter att fungera, allmänheten känner till denna och den lokala matproduktionen har ökat.


 

Andra sökta och beviljade stöd som inte är medfinansiering till projektet

Har ni sökt eller beviljats andra stöd till detta projekt som inte är medfinansiering?
Svar: Nej

Har din verksamhet fått stöd som är av typen statsstöd av mindre betydelse under de senaste tre beskattningsåren?
Svar: Nej 

Kommer ni att genomföra projektet även utan det stöd ni söker här?
Svar: Nej

Motivera ert svar.
Svar: Nej, det har vi ingen möjlighet till varken i form av tid eller ekonomiska resurser.

Hämta Fullständig ansökan som pdf

Hämta beslut