Föreningsmaterial

Ny kraft till Sveriges Eldsjälar 

SVs satsning på föreningsutveckling!

En serie nya grundmaterial har tagits fram för att möta grund-, medlems- och samverkande organisationers behov av kompetensutveckling.

Material och handledning görs tillgängliga för att alla grupper som vill ska kunna utveckla sin förening och sitt föreningsarbete med hjälp av material och handledning från SV.

Vi kan även anordna föreningsutbildningar med ledare i dessa ämnen, utifrån er efterfrågan. Utbildningarna erbjuds till ett kostnadseffektivt sätt. 

I förening

Ett material i föreningskunskap som kan användas både som stöd för de som vill engagera sig i en förening och som inspiration för de som redan är aktiva. Den passar utmärkt att läsa tillsammans med sin styrelse i form av en utbildningsdag eller en studiecirkel och som underlag för gemensam diskussion i olika sammanhang. Materialet omfattar en handbok, studieplan, förslag till utbildningsupplägg och mallar för föreningsarbete och omfattar följande rubriker: 1. Föreningen
 2. Styrelsen
 3. Ordföranden
 4. Sekreteraren
 5. Kassören
 6. Valberedningen
 7. Revisorn
 8. Ekonomi i föreningen
 9. Möten
 10. Medlemmar
 11. Att leda en ideell förening

 

Lyssna in och nå ut

I föreningslivet kan kommunikation handla om allt från att få andra att ta ansvar i styrelsearbetet, till att värva nya medlemmar, locka besökare till arrangemang, starta upp en offentlig diskussion om en viss fråga utifrån en särskild utgångspunkt (opinionsbildning) och att verka för ett särskilt syfte. Materialet är uppdelat i fem olika avsnitt;


 1. Sändare och budskap
 2. Mottagare och mottagande
 3. Att vara en förening i tiden
 4. Media och opinion
 5. Att dela med sig

 

Föreningsmateral Lyssna in, nå utåt

Från idé till ansökan

Materialet omfattar en bok och en studiehandledning och är inriktat på projektutveckling i ideella föreningar. Det innehåller metoder och verktyg för att utveckla en idé, skriva projektansökningar och arbeta i projekt inom den ideella sektorn.
Materialet passar såväl små som stora projekt och innehåller metoder och verktyg för utvecklingsgrupper som har en projektidé och vill lära sig mer om att söka projektmedel, men också för projektledare som beviljats projektmedel och vill få redskap för att genomföra projektet.

 Materialet kan också användas som uppslagsbok eller verktygslåda för fördjupning inom vissa områden. Materialet är uppdelat på fem kapitel;


 1. Projekt som arbetsform och initiering av projekt
 2. Förstudie
 3. Planering av projekt
 4. Ledning av projekt
 5. Avsluta projekt

 

 

Ledarskap i vår tid

Ett nytt grundmaterial i ledarskap som utgår från det personliga ledarskapet, olika ledarstilar, engagemang, grupp och ledarskap. Materialet omfattar ett teoretiskt deltagarmaterial och en ledarhandledning med förslag på upplägg samt en mängd olika övningar. Materialet omfattar följande rubriker;


 • Ett föreningsliv i rörelse
 • Ledarskap i vår tid
 • Olika ledarstilar
 • Personligt ledarskap
 • Värdeskapande ledarskap
 • Grupprocessen
 • Leda och driva processer
 • Lärande organisation
 • Kommunikation är A och O i ledarskapet
 • Hjärnkoll – utan stress
 • Våga vara ledare, våga utmana och våga lyckas

 

Arrangera det du vill

SV har tagit fram en ledarhandledning till materialet med samma namn utgivet av Stefan Skoglund och Marcus Frödin på www.universeimagine. com. Materialet riktar sig till nya arrangörer som vill utveckla, planera och genomföra ett arrangemang, ett event,
en konferens eller liknande.

Målet med materialet är att deltagarna själva ska leda, planera och genomföra sin idé och passar därför bra även för kamratgrupper/ arrangörsgrupper där man utser en av deltagarna som ledare.

 

Processriktat arbetssätt
- från idé till handlingssätt

Materialet är en enkel guide i att arbete processinriktat och passar bra som pedagogiskt stöd för grupper som vill arbeta processinriktat med sitt utvecklingsarbete. Arbetssättet kan användas både för kortare arrangemang, så som utvecklingsmöten, planeringsworkshops mm eller för en studiecirkel. 

 

Andra material som vi rekommenderar:

 

Medlemsmodellen

- Rekrytera, aktivera och behålla medlemmarMedlemsmodellen innehåller åtta steg som förbättrar er förmåga att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Boken är skriven för förtroendevalda, aktiva och tjänstemän som vill skapa en medlemsstrategi eller förbättra det operativa arbetet med medlemsvärvning och medlemsutveckling.

Studieförbundet Vuxenskolan har tagit fram en studieplan som är ett redskap för att hjälpa deltagarna i studiecirkeln att diskutera utifrån bokens innehåll, men också att reflektera över egna erfarenheter och förhållningssätt.

Teman ur boken:
 • Identifiera er unika roll
 • Locka fler medlemmar
 • Kom förbi rekryteringsmotstånd
 • Hantera missnöje och behåll medlemmar
 • Få passiva medlemmar att bli aktiva
 • Skapa en inkluderande organisation och öka mångfalden
 • Utvärdera ert medlemsarbete 

Dialogduken

Arbetet med denna dialogduk syftar till att skapa en ökad förståelse för föreningens​verksamhet, utvecklingsbehov och samlar upp refl ektioner, förslag till utveckling och idéer.

Det är en skön känsla att bidra till utveckling av något gemensamt som man är engagerad i. Träff arna kommer för deltagarna, med stor sannolikhet, också att bidrar till en förstärkt vi-känsla inom föreningen.​

Arbetet utgår från en duk med tydliga uppgifter och frågor. Gruppen sitter runt duken. Instruktioner, uppgifter och frågor är skrivna med text åt olika hall. Tanken bakom detta är att olika deltagare i gruppen på ett naturligt sätt kan leda samtalen på de olika uppgifterna – läsa uppgiften, se till att alla får utrymme att komma med sina inspel, en som håller koll på tiden. Den som skriver ska ha en handstil som är läsbar. ​

 

< Tillbaka