Detta är en förening

En förening består av människor som delar en idé eller en vision. Det kan vara något ni vill göra tillsammans, eller kanske något ni vill undvika att göra. Det ni har gemensamt är att ni delar denna idé eller vision och därför har kommit överens om att jobba för den. Detta finns beskrivet i ändamålsparagrafen eller syftesparagrafen i föreningens stadgar. Vad en förening är finns även förklarat i filmen längst ned på sidan.

En väg in i det demokratiska samhället

Föreningar bildas för att tillföra sina medlemmar något, det kan vara en service eller en möjlighet att påverka. Ibland kan föreningar kallas något annat, till exempel klubb, avdelning eller sektion.


En förening är på många sätt en väg in i det demokratiska samhället och är därför extra viktig för exempelvis unga eller nysvenskar att få koll på. Till exempel krävs det en förening för att kunna söka många typer av bidrag och projektmedel eller få låna lokaler.

Krav för att bilda en förening

Det enda som krävs för att bilda en förening, enligt Skatteverket, är att föreningen ska bedriva verksamhet av ideell karaktär och/eller inte ha till syfte att främja sina medlemmars ekonomi.

För att få vara en egen juridisk person och ansöka om organisationsnummer krävs dessutom att föreningen:

  • Har bildats av minst tre personer
  • Har antagit stadgar som reglerar namn, syfte och beslutsgång
  • Har tillsatt en styrelse.

Föreningar enligt FN

Kraven för att bilda en förening enligt FN:s definition är följande:

  • Enheten ska vara en formell organisation.
  • Det ska inte finnas någon vinstutdelning (vilket betyder att eventuellt ekonomiskt överskott inte återbördas till ägare eller huvudmanenheten ska vara institutionellt skild från den myndighetsutövande delen av den offentliga sektorn)
  • Enheten ska vara självstyrande.
  • Medlemskap eller deltagande i enheten får inte vara tvångsmässigt.

Olika föreningstyper. Olika syften.

Ideell förening - Främjar medlemmarnas intressen genom ideell verksamhet. Exempel: Idrotts- och kulturföreningar 

Ekonomisk förening - Driver ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i och drar nytta av. Exempel: Skogsägarna Mellanskog

Aktiebolag - En företagsform där delägarna inte har personligt ansvar för företagets skulder. Exempel: Volvo Cars AB och Samhall AB

Samfällighetsförening - En samfällighet är en egendom som tillhör flera fastigheter och ägs av ägarna till fastigheterna. Exempel: Sommarstugeområden

Bostadsrättsförening -  En förening där medlemmarna innehar bostadsrätter i en fastighet de äger tillsammans. Exempel Bostadsrättsföreningen Masthugget

Stiftelse - En juridisk person utan medlemmar eller ägare som förvaltar en ekonomisk förmögenhet. Exempel: Nobelstiftelsen, Allmänna Arvsfonden


Fokus i detta material ligger på ideella föreningar eftersom det är dessa Studieförbundet Vuxenskolan stöttar och samarbetar med.