Så fungerar föreningen

Enkelt förklarat är stadgarna föreningens regler. De skulle kunna liknas vid en ryggrad, det som håller upp föreningen och ger den stadga. Stadgarna beskriver vad föreningen ska göra och på vissa sätt även hur. Som styrelse är det bra att gemensamt gå igenom stadgarna och göra det till ett levande dokument. Det betyder dock inte att styrelsen förväntas kunna dem utantill!

Reflektera

  • föreningens ändamål/syfte

  • vem/vilka som kan bli medlemmar

  • var föreningens säte finns

  • vem/vilka som får företräda föreningen (förtroendevalda)

  • hur stadgarna kan ändras

Den viktigaste paragrafen att hålla koll på är den första som också kallas ändamålsparagrafen eller syftesparagrafen. Den beskriver helt enkelt varför föreningen finns till och bör vara utgångspunkten för allt arbete som görs i föreningen.

Reflektera

  • Vad är föreningens syfte?

  • Känner alla förtroendevalda till syftet?

  • Känner alla medlemmar till syftet?

  • Hur levandegörs syftet i föreningens verksamhet?

Föreningsåret

De flesta föreningar följer ett förutbestämt mönster under året och föreningens årshjul startar med årsmöte, eller stämma som en del föreningar kallar det. På årsmötet är som regel alla medlemmar välkomna. I stora föreningar finns system för hur medlemmarna representeras av andra medlemmar.
 

Föreningens år ser ofta liknande ut, från år till år, och följer ett förutbestämt mönster. Genom att skapa en överblick, göra en förteckning över föreningsåret, kan det bli enklare för styrelsen att planera och genomföra aktiviteter.
 

Det finns två olika varianter av föreningsåret. Kalenderår, det vill säga från 1 januari till 31 december, och brutet räkenskapsår som börjar och slutar när det passar verksamheten. Det framgår av stadgarna vilken variant som föreningen använder.

Styrelsemöten

Styrelsen är den grupp som mellan årsmötena ska se till att besluten blir verkställda. Styrelsen arbetar på uppdrag av medlemmarna och rapporterar tillbaka till dem på föreningens årsmöte. Under året hålls därför styrelsemöten där styrelsen träffas för att  eda, planera och organisera föreningens arbete.

Medlemsaktiviteter

Under föreningsåret pågår olika medlemsaktiviteter beroende på föreningens inriktning. Det kan vara allt från en kulturvandring för ett hembygdsförbund eller nybörjarkurs i biodling till en studiecirkel i någons släkthistoria. Det kan också exempelvis vara musikarrangemang eller utställningar av olika slag.

Förberedelser inför årsmöte

Inför årsmötet har valberedningen i uppdrag att se till att det finns kandidater till styrelsen. Det är bra att tillfråga sittande ledamöter om de har intresse av att sitta i styrelsen ytterligare en mandatperiod. Det kallas att ställa upp för omval.

Utöver det är valberedningens uppdrag att tillfråga medlemmar och hitta kanaler för att medlemmar själva ska kunna anmäla intresse att sitta i styrelsen. Valberedningen presenterar till årsmötet ett förslag på styrelse för den kommande mandatperioden som årsmötet röstar på. Det är viktigt att påbörja denna process i god tid innan årsmötet, så att valberedningen kan lägga fram ett fullständigt förslag.
 

Även styrelsen måste påbörja sina förberedelser i tid genom att sammanställa dokument som verksamhetsberättelse, budget och ta emot eventuella motioner från medlemmar.