2019-11-05

Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället

Studieförbundet Vuxenskolan ställer sig positiva till att demokrativillkor förs in i bidragsgivning på ett liktydigt och samordnat vis.

Studieförbundet Vuxenskolan ställer sig positiva till att demokrativillkor förs in i bidragsgivning på ett liktydigt och samordnat vis. Vi vill dock vara tydliga med att på det sätt som utredningen valt att definiera företrädare och föreläsare kommer att kraftigt inskränka vår möjlighet att genomföra folkbildningsverksamhet som stärker och utvecklar demokratin. Detta gör att hela utredningens ambition får motsatt effekt.

Folkbildningens frihet måste värnas. Ett grundläggande skäl till att samhället stödjer folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Folkbildningen och studieförbunden har i metod och uppdrag att belysa meningsmotsättningar, låta människor mötas och bryta sina åsikter mot varandra för att skapa insikter och lärande. En motsats mot vår verksamhet är att lika åsikter möts och bekräftar varandra. 

Vi ska och kommer att ta ansvar för våra arrangemang. Organisationens värdegrund, idé och syfte måste ses som en motvikt till den enskilde föreläsarens eller företrädarens åsikt. Att påföra demokrativillkoren på folkbildningens verksamhet kommer att medföra en rädsla och räddhågsenhet som inte är till gagn för statens syfte med folkbildningen; stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.

Det tåls också att problematisera enskilda myndigheters klåfingrighet kring vad en demokratisk organisation är, när det kommer till hur vi väljer att organisera oss genom t ex relationer mellan olika organisatoriska led eller representation i styrelsen. Även vilken makt och därmed ansvar en organisation har i relation till fristående lokala enheter och samarbetsorganisationer.

Läs hela remissvaret som PDF.