2020-08-03

Idéburen välfärd

Studieförbundet Vuxenskolan är en av de största och ledande studieförbunden i Sverige och vår verksamhet är mångfacetterad.

Varje år når vi genom vår folkbildningsverksamhet över 200 000 unika individer i landets alla kommuner. Utöver det finns vi del i projekt, IOP:er och andra samarbeten ihop med så väl kommuner och regioner som andra vård- och välfärdsaktörer.

Studieförbundet Vuxenskolan är en av de största och ledande studieförbunden i Sverige och vår verksamhet är mångfacetterad. Varje år når vi genom vår folkbildningsverksamhet över 200 000 unika individer i landets alla kommuner. Utöver det finns vi del i projekt, IOP:er och andra samarbeten ihop med så väl kommuner och regioner som andra vård- och välfärdsaktörer.

Men vi kan och vill göra än mer!

Vårt remissvar utgår från perspektivet att inte blanda ihop den fria och genom Folkbildningsrådets mandat och uppdrag, reglerade folkbildningsverksamheten med idéburen välfärd och de uppdrag och kontrakt som det innebär.

Läs hela vårt remissvar här 

Läs mer om remissen och övrigas remissvar här

Kap 3 Utredningens avgränsning av begreppet välfärd

  • Studieförbundet Vuxenskolan avstyrker att folkbildningens verksamhet som helhet ska innefattas i begreppet välfärd.

Det är viktigt att konsekvenserna av utredningens förslag inte blir den att all verksamhet som föreningen bedriver, kategoriseras som välfärdsverksamhet, i likhet med utredningens exempel kring idrottsföreningar eller kulturföreningar. Detta förhållningssätt, att det är de tjänster som de idéburna organisationerna på olika sätt tillhandahåller medborgare på uppdrag av eller med finansiering från det allmänna, som ska kategoriseras som välfärdsverksamhet och inte hela föreningen.

”om organisationer inom dessa områden bedriver verksamhet som omfattas av någon av punkterna nedan, till exempel när idrottsföreningar eller kulturföreningar bedriver verksamhet som ska främja integration, kommer däremot den verksamheten att ingå i det utredningen betraktar som välfärdsverksamhet” (sidan 51)


Då måste också definitionen av utbildningstjänster hanteras så att den ordinarie folkbildningsverksamheten som t ex vi som studieförbund bedriver inte ska klassas som välfärdsverksamhet. Utan först när vi bedriver uppdrag inom t ex IOP eller upphandlade tjänster, ska följa den logik som utredningen föreslår.

Folkbildningen är en del av utbildningstjänster precis som utredningen föreslår, men vi har också en omfattande kulturverksamhet. Kopplingen mellan just kultur och bildning är en central del av Studieförbundet Vuxenskolans och folkbildningens idé och syfte. Den demokratiska uppbyggnaden och viljan till ett bredare deltagande i kultur och bildning för många människor är central, när vi planerar och genomför verksamhet.

Folkbildningen är fri och frivillig och styrs därför av deltagarna i varje studiecirkel. Att då hävda att den fria folkbildningen är en välfärdstjänst går inte. Studiecirkeln handlar till mångt och mycket om att människor delar något, och vet tillsammans, det är en nyckelfaktor för vårt bidrag till samhället, men inte en välfärdstjänst.

Resterande åsikter återfinns i bifogat remissvar.