2023-03-31

Nytt statsbidragssystem

Remissvar angående förslag till nytt bidragssystem för studieförbunden

Härmed lämnar Studieförbundet Vuxenskolan sitt remissvar med anledning av förslag om nytt statsbidragsfördelningssystem för studieförbund.

 

Studieförbunden Vuxenskolan är en tvåledsorganisation som med sina 28 ingående avdelningar och 3 regionförbund bedriver folkbildningsverksamhet i hela landet. Samtliga enheter är ideella organisationer som uppbär egna och unika organisationsnummer.

 

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) konstaterar att ett nytt statsbidragssystem är i antågande och SV förbereder sig för att bli en statsbidragsmottagare i det samma.

 

SV kommer både i övergång och ingång verka på ett ansvarsfullt sätt utifrån självförvaltningens principer och ansvar.  

 

Även om systemet beskrivs som en reform för folkbildningen så kan inte SV uttrycka ställning för systemet i dess helhet.

 

Detta eftersom det råder en rad otydligheter för hur och på vilket sätt systemet är tänkt att fungera inte bara på nationell nivå utan också och framförallt hur det kommer att fungera i relation till anslagsgivare på kommunala och regionala nivåer.

 

Vi saknar också ett antal konsekvensanalyser som vi anser behöver göras innan systemet kan få full effekt och vinna fullvärdig acceptans.

 

SV vill framföra ett tack till Folkbildningsrådet för på det sätt som rådet hörsammat inspel under processens gång. Det har också varit en fördel med en relativt lång process då det möjliggjort att samla både förtroendevalda och medarbetare till möten med syftet att skapa förståelse för förslaget. Vi har utöver möten också genomfört en intern remiss (underlaget bifogas) som bidragit till både lärande och djupare problematisering av förslaget. I den interna remissen har fem enheter tagit ställning mot förslaget, åtta enheter meddelar sitt stöd för och resterande i en skala mellan nyfikenhet och problematiserande.

 

Sammantaget konstaterar SV att det fortsatt är en ganska omfattande kvarstående process, så väl för Folkbildningsrådet, Studieförbunden som för SV, med att skapa både tydlighet, förutsägbarhet och rättssäkerhet och därmed full legitimitet för ett framtida statsbidragssystem. 
 

Jesper Rehn, förbundsstyrelsen
Johan Fyrberg, förbundschef

 

Ladda ner remissvaret i sin helhet här!