2023-06-26

Ökat statligt inflytande

Studieförbundet Vuxenskolan ställer sig helt bakom det remissvar som vi skickat in genom branschförbundet Studieförbunden i samverkan.

Studieförbunden säger nej till förslaget i remissen eftersom vi är emot ökad statlig politisk styrning av folkbildningen, värnar sammanhållningen mellan studieförbund och folkhögskolor samt värnar självförvaltningen genom Folkbildningsrådet. Studieförbunden anser att beslut om statsbidrag till folkbildningen bör avvakta Folkbildningsutredningen som på regeringens uppdrag utreder frågan.

 

Det Studieförbundet Vuxenskolan vill komplettera med och särskilt bemöta i regeringens skrivningar handlar om förutsättningar för att bedriva folkbildningsverksamhet i hela landet, samt konsekvenser för människor med funktionsnedsättning och verksamhet med äldre.

Ladda ner hela remissvaret här