2021-09-09

Rasistiska org

Remissvar på betänkandet SOU 2021:27 Ett förbud mot rasistiska organisationer

(Diarienummer Ju2021/01818)   

 

Sammanfattning

 

Att göra inskränkningar i föreningsfriheten ska inte vara enkelt och inte göras utan en breddad diskussion om vad det kan komma att få för koncekvenser här och nu men framför allt på längre sikt. Över tid har det politiska läget förändrats och gränser för vad som anses vara okej och inte har förskjutits. En begränsning av föreningsfriheten måste ta de förflyttningarna i beaktande, här och nu.

 

Civilsamhället och folkbildningen är också en av de starka motkrafterna mot rasism, oro i samhället, splittring och djupa motsättningar mellan människor. Att bygga tillit till andra människor och samhället som institution måste få det utrymme och legitimeras som den insats det är. Här visar forskare som Putnam, Rothstein, Trägårdh och Segnestam vilken vikt civilsamhälle har och att föreningssverige i relation till staten har och bygger ett mycket stort tillitskapital.

 

Vi anser att förslaget inte lever upp till rubriksättningen och ambitionen i de straffrättsliga lagförslagen om organiserad rasism och stöd åt organiserad rasism. Förslaget andas mer av signalpolitik än faktisk förändring. Utredningen sätter fokus på förföljelseorganisation som mer för tankarna till terrorism än det som i samhället idag definieras som rasism. Utredningens förslag borde snarare tituleras Ett förbud mot rasistiskt brottslig förföljelse.

 

Vi ser en stor risk att detta lagförslag skapar en legal definition av en rasistisk organsation, som inte alls samstämmer med bilden av vad en rasistisk organsation är utifrån det allmännas rättsuppfattning. Med utredningens förslag kommer det att bli nästintill omöjligt att klassa någon svensk organisation för rasistisk. Detta kan i stället få motsatt effekt och ge ett frikort för de av samhället definierade som rasistiska organisationerna, men som lagstiftningen inte kan definiera.

 

 

10.2 Behovet av och skälen för att införa ett förbud

 

  • Studieförbundet Vuxenskolan anser inte att förslaget på förbud skulle motverka att rasistiska organisationer får ytterligare fäste i samhället.
     

Att gå vidare med detta förslag kommer att skapa en legal definition av en rasistisk organsation, som inte alls samstämmer med bilden av vad en rasistisk organsation är utifrån det allmännas rättsuppfattning. Med utredningens förslag kommer det att bli nästintill omöjligt att klassa någon organisation för rasistisk. Detta kan i stället få motsatt effekt och ge ett frikort för de av samhället definierade som rasistiska organisationerna, men som lagstiftningen inte kan definiera.

 

10.3 Ett förbud genom ny straffrättslig lagstiftning

 

  • Studieförbundet Vuxenskolan avstyrker utredningens förslag på straffrättslig lagstiftning.
  • Studieförbundet Vuxenskolan föreslår att utredningens förslag borde tituleras Ett förbud mot rasistiskt brottslig förföljelse.
     

Utredningens förslag borde snarare tituleras ”Ett förbud mot rasistiskt brottslig förföljelse”, vilket i sig är en viktig fråga och kan, som utredningen föreslå, regleras i lag. Men vi anser inte att förslaget lever upp till rubriksättningen och ambitionen i de straffrättsliga lagförslagen om organiserad rasism och stöd åt organiserad rasism.
 

10.4 Utformningen av den nya lagstiftningen

 

  • Studieförbundet Vuxenskolan avstyrker utredningens förslag på straffrättslig lagstiftning.

 

Med hänvisning till ovan argumentation bör lagtexterna omarbetas så att de uttryckligen benämner de områden som de i praktiken kommer att beröra.

 

 

Den 1 september 2021

 

 

Ulrika Heie

Förbundsordförande

Studieförbundet Vuxenskolan