Så fungerar studieförbundens finansiering

Studieförbundet Vuxenskolan är en ideell förening där den huvudsakliga intäkten kommer från staten, statsbidraget. Statsbidraget fördelas av Folkbildningsrådet som är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag, givna av riksdag och regering. Folkbildningsrådet ställer i sin tur upp särskilda villkor kopplade till statens fyra syften med folkbildning och dessa måste följas för att verksamheten skall vara bidragsberättigad. Studieförbundet Vuxenskolan får även lokalt bidrag från kommuner och regioner.

Om vår ekonomi

Studieförbundet Vuxenskolan är en ideell folkrörelse bestående av 31 föreningar, 14 medlemsorganisationer och tiotusentals cirkelledare. 
 

Vi driver olika saker men vårt huvudfokus och syfte är folkbildning. Det är också från anslagen till folkbildning från offentlig sektor som huvuddelen av vår finansiering kommer. Regioner, kommuner och folkbildningens egen myndighet Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppdrag från riksdagen att fördela och kontrollera användandet av anslag till Folkbildningen. Intäkterna från anslagen uppgår till 64% av intäkterna för vår folkbildningsverksamhet.

 

Utöver anslagen från stat, region och kommun finansieras vår folkbildningsverksamhet av deltagaravgifter, projektmedel, och IOP:er: Idéburet offentligt partnerskap. Dessa intäktskällor uppgår till 36% av våra totala intäkter.

Anslagen är en del av styrningen av folkbildningssektorn från offentlighetens håll vilket innebär att hur de fördelas ändras över tid i takt med att samhället och folkbildningen förändras. Från och med 2025 kommer en ny fördelning att ha implementerats fullt ut som syftar till att fördela anslagen utifrån en kvalitativ bedömning av studieförbundens förmåga att uppfylla syften med verksamhet. Istället för den i dagsläget huvudsakligen verksamhets-volymmässig fördelningen.

 

Som ideell förening har vi som uppdrag att använda våra resurser för att uppnå vår vision om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet och de, av årsmötet och styrelsen, beslutade målen. Eventuellt kvarvarande medel ses alltid som en resurs för framtida folkbildningsuppdrag och demokratisatsningar.

 

Läs mer om statsbidragen
https://www.folkbildningsradet.se/om-studieforbund/statsbidrag/ 

Läs mer i vår årsredovisning 
Till våra verksamhetsberättelser & årsredovisningar 

Folkbildningsrådet och statens fyra syften

Folkbildningsrådet ställer i sin tur upp särskilda villkor kopplade till statens fyra syften med folkbildning och dessa måste följas för att verksamheten skall vara bidragsberättigad.


Studieförbundet Vuxenskolan får även lokalt bidrag från kommuner och regioner. Dessa båda har tyvärr kraftigt minskat under lång tid.

Folkbildningsrådet kan utöver ovanstående, på statens uppdrag, även ge bidrad för särskilda tidsbegränsade folkbildningsinsatser.
Under senare år har exempel på detta varit integrationsfrämjande och arbetsmarknadsnära insatser.

Bidragen från stat, region och kommun fördelas efter olika principer och kriterier. Dessa har ändrats över tid, men baserar sig nu på bland annat antalet unika deltagare, antalet studiecirkeltimmar, hur många kommuner vi har verksamhet i och efter kostnader för förstärkta insatser för personer med funktionsnedsättning. Fördelningen baserar sig på redan genomförd verksamhet.

Intäkter

Utöver dessa bidrag har vi intäkter från deltagare för de kurser som genomförs på den så kallade allmänmarknaden, samt övrig försäljning, bidrag för projekt och intäkter för t ex upphandlingar eller IOP:er. Våra externa intäkter uppgick 2019 till 38% för hela organisationen.

 

Som ideell förening har vi som uppdrag att använda våra resurser för att uppnå vår vision om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet och de, av årsmötet och styrelsen, beslutade målen. Eventuellt kvarvarande medel ses alltid som en resurs för framtida folkbildningsuppdrag och demokratisatsningar.

 

Under 2020 har Covid19-pandemin slagit hårt mot vår verksamhet. Mycket verksamhet har ställts in eller skjutits upp, vilket medfört lägre verksamhetskostnader och därmed ett ekonomiskt överskott. Det ekonomiska överskottet balanseras för att bekosta framtida satsningar inom folkbildningen.