Så fungerar studieförbundens finansiering

Studieförbundet Vuxenskolan är en ideell förening där den huvudsakliga intäkten kommer från staten, statsbidraget. Statsbidraget fördelas av Folkbildningsrådet som är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag, givna av riksdag och regering. Folkbildningsrådet ställer i sin tur upp särskilda villkor kopplade till statens fyra syften med folkbildning och dessa måste följas för att verksamheten skall vara bidragsberättigad. Studieförbundet Vuxenskolan får även lokalt bidrag från kommuner och regioner. Dessa båda har tyvärr kraftigt minskat under lång tid.

Folkbildningsrådet kan utöver ovanstående, på statens uppdrag, även ge bidrag för särskilda tidsbegränsade folkbildningsinsatser. Under senare år har exempel på detta varit integrationsfrämjande och arbetsmarknadsnära insatser.

Bidragen från stat, region och kommun fördelas efter olika principer och kriterier. Dessa har ändrats över tid, men baserar sig nu på bland annat antalet unika deltagare, antalet studiecirkeltimmar, hur många kommuner vi har verksamhet i och efter kostnader för förstärkta insatser för personer med funktionsnedsättning. Fördelningen baserar sig på redan genomförd verksamhet.

Utöver dessa bidrag har vi intäkter från deltagare för de kurser som genomförs på den så kallade allmänmarknaden, samt övrig försäljning, bidrag för projekt och intäkter för t ex upphandlingar eller IOP:er. Våra externa intäkter uppgick 2019 till 38% för hela organisationen.

Som ideell förening har vi som uppdrag att använda våra resurser för att uppnå vår vision om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet och de, av årsmötet och styrelsen, beslutade målen. Eventuellt kvarvarande medel ses alltid som en resurs för framtida folkbildningsuppdrag och demokratisatsningar.

Under 2020 har Covid19-pandemien slagit hårt mot vår verksamhet. Mycket verksamhet har ställts in eller skjutits upp, vilket medfört lägre verksamhetskostnader och därmed ett ekonomiskt överskott. Det ekonomiska överskottet balanseras för att bekosta framtida satsningar inom folkbildningen.

Läs mer om statsbidragen
https://www.folkbildningsradet.se/om-studieforbund/statsbidrag/ 

Läs mer i vår årsredovisning 
Till våra verksamhetsberättelser & årsredovisningar