Lättläst version saknas
Tillbaka

Musik som brobyggare

Om projekt

Projektet "Musik som brobyggare" är avslutat.
För fortsättning läs mer om vårt nya projekt "Musik som brobyggare hemma" här.

Musik som brobyggare är ett treårigt projekt, som pågått 2016-2018, genom Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg i samarbete med Gävle Demensförening, Omvårdnad Gävle och SPF Seniorerna Ankaret Gävle. Projektet har finansierats med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Projektets huvudsakliga målgrupp har varit personer med demenssjukdom som bor på något av Omvårdnad Gävles vård- och omsorgsboenden.

Anhöriga/närstående, volontärer och personal har använt musik som verktyg och brobyggare för att skapa en förbättrad kommunikation med och kring personer med demenssjukdom.

Anhöriga/närstående och volontärer har använt sig av musik som ett sätt att mötas och kanske minnas musikupplevelser från tidiga barn- och ungdomsår.

Som personal på boendet kan musik användas i vardagssituationer, t.ex. vid 
måltider, vid oro eller bara för välbefinnandets skull.

Musik har använts som åtgärd utifrån individens behov, levnads-
berättelser och minnen av musik. Individen står i centrum, d.v.s. det handlar inte om musik som gruppaktivitet eller i underhållningssyfte, utan som en omvårdnadsåtgärd utifrån individens behov och att använda som ett sätt att kommunicera. Genom projektet har vi också velat främja en gemensam syn kring situationen för den demenssjuke mellan anhöriga/närstående, volontärer och personal.

Syfte

Syftet har varit att via musik som verktyg och brobyggare skapa en förbättrad kommunikation med och kring personer med demenssjukdom samt ge ett ökat välbefinnande hos personer med sjukdomen som sprider sig till vårdpersonal, volontärer och anhöriga. Syftet har också varit att främja en gemensam syn kring situationen för den demenssjuke mellan anhöriga, volontärer och personal. 

Musiken skall finnas för alla runt den demenssjuke att ta till vid olika vardagliga situationer samt vara till glädje och inspiration för den enskilde. 

Mål

Med en unik och samordnad utbildning för alla parter skapas ett gemensamt synsätt och vända på bilden av den demenssjuke som en del av en grupp - till en enskild individ med unika behov som kan mötas med musik som verktyg.

Projektet har velat påverka hur anhöriga och volontärer kan vara med och förändra förutsättningarna för mötet med personer med demenssjukdom och lyfta värdet av musikens inverkan.

  • Genomföra utbildning där anhöriga, volontärer och personal möts i ett gemensamt synsätt och får genom musiken ett gemensamt verktyg - för individen och hela sammanhanget runt den demenssjuke.
  • Genom BPSD* på individnivå påvisa den demenssjukes förändring i måendet före och efter utbildningsinsats.
  • Att utarbeta och implementera ett helt nytt arbetsverktyg i mötet mellan den demenssjuke, anhöriga, volontärer och personal – ”Musik som brobyggare”.
  • Att se ett positivt förändrat resultat i kommunens mätningar om nöjdhet i demensvården.
  • Att genom fortbildning öka och stärka självkänslan i yrkesrollen hos den som arbetar i demensvården.

*BPSD - Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens.

Anhörig/närstående: Anhörig/närstående kan vara make/maka, barn, barnbarn, vänner, grannar osv.

Någon som har kontakt med personen med demenssjukdom och som vill använda musik som ett sätt att kommunicera, skapa välbefinnande och glädje.

Som anhörig/närstående har möjlighet funnits att delta i projektets utbildningstillfällen och träffar där tanken är att hitta musikminnen som kan användas i mötet med den demenssjuke.

Om man som anhörig/närstående inte själv har haft möjlighet att delta i projektet har det ändå varit värdefullt att få veta vilken typ av musik den demenssjuke personen lyssnat till genom åren. Har personen sjungit, spelat instrument, gått på konserter, dansat osv.

Volontärer: Som volontär i projektet behöver du inte kunna sjunga eller spela något instrument men du har ett intresse av musik och vilja att möta personer med demenssjukdom.

Volontären har mött en person i taget och genomfört musik som åtgärd utifrån den kartläggning som personalen gjort om den demenssjukes musikintressen, musikminnen osv.

Introduktion på boendet och mötet med den demenssjuke har skett genom personal och ibland genom anhöriga/närstående.

Volontärer har deltagit i utbildning och träffar och ingår i Volontär i Gävle med ett uppdrag i Musik som brobyggare.

Volontärträffar under 2016-2018 har, förutom erfarenhetsutbyten och aktuell information om projektet, innehållit studiebesök på Förebyggande verksamhet där t.ex. Anhörigcenter och Volontär i Gävle ingått och besök av en yngre person med demenssjukdom.

Personal: Personal som arbetar med demensvård inom Omvårdnad Gävles vård- och omsorgsboenden är de som i huvudsak genomför musikåtgärder med personer med demenssjukdom.

I februari 2017 är det två vård- och omsorgsboenden som ingår i projektet, Fleminggatan och Selggrensgården, och från och med mars 2017 Hilleborg.

Den personal som varit med i projektet:

-        Gör en bedömning utifrån BPSD* om eventuella musikåtgärder.

-        Gör kartläggning av den demenssjukes intressen av musik, om personen brukat sjunga, spelat instrument osv.

-        Testar olika musikgenrer för att se vilken musik som passar vid olika situationer.

Musiken som används ska vara anpassad till individen och utifrån vilka åtgärder som behövs för att underlätta i omvårdnaden, vid förflyttning osv.

*BPSD - Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens. 

Utbildning

Vi utbildar personal och volontärer i bl.a.

-        Introduktion av projektet.

-        Vårdarsångsutbildning – två tillfällen/grupp.

-        Musik som åtgärd – två tillfällen/grupp.

-        Demenssjukdomar och Individen i centrum.

-        Uppföljning med projektledaren en gång/månad och grupp.

Organisation

Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg är projektägare och genomför projektet i samarbete med Gävle Demensförening, SPF Seniorerna Ankaret Gävle och Omvårdnad Gävle.

Här kan du läsa mer om SPF Seniorerna Ankaret Gävle

Här kan du läsa mer om Gävle Demensförening

Här kan du läsa en sammanfattning av delrapport 2017

Här kan du läsa en sammanfattning av delrapport 2018

 Följ projektet på Facebook här

 

Vill du komma i kontakt med "Musik som brobyggare"?

Projektledare 

Siv Nyberg
073- 066 14 01 
siv.nyberg@sv.se           

Projektkonferens Gävle 27 november 2018

  • Inledning projektkonferens Gävle 2018-11-27

  • "Hela människan" med Camilla Lucchesi

  • "Demensresan" med Wilhelmina Hoffman

  • Allmänna Arvsfonden informerar