Om Musik som brobyggare

Musik som brobyggare var ett treårigt projekt, som pågick 2016-2018, genom Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg i samarbete med Gävle Demensförening, Omvårdnad Gävle och SPF Seniorerna Ankaret Gävle. Projektet har finansierats med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Projektets huvudsakliga målgrupp har varit personer med demenssjukdom som bor på något av Omvårdnad Gävles vård- och omsorgsboenden.

Anhöriga/närstående, volontärer och personal har använt musik som verktyg och brobyggare för att skapa en förbättrad kommunikation med och kring personer med demenssjukdom.


Anhöriga/närstående och volontärer har använt sig av musik som ett sätt att mötas och kanske minnas musikupplevelser från tidiga barn- och ungdomsår.


Som personal på boendet kan musik användas i vardagssituationer, t.ex. vid måltider, vid oro eller bara för välbefinnandets skull.


Musik har använts som åtgärd utifrån individens behov, levnads- berättelser och minnen av musik. Individen står i centrum, d.v.s. det handlar inte om musik som gruppaktivitet eller i underhållningssyfte, utan som en omvårdnadsåtgärd utifrån individens behov och att använda som ett sätt att kommunicera. Genom projektet har vi också velat främja en gemensam syn kring situationen för den demenssjuke mellan anhöriga/närstående, volontärer och personal.

Syfte

Syftet har varit att via musik som verktyg och brobyggare skapa en förbättrad kommunikation med och kring personer med demenssjukdom samt ge ett ökat välbefinnande hos personer med sjukdomen som sprider sig till vårdpersonal, volontärer och anhöriga. Syftet har också varit att främja en gemensam syn kring situationen för den demenssjuke mellan anhöriga, volontärer och personal. 

Musiken skall finnas för alla runt den demenssjuke att ta till vid olika vardagliga situationer samt vara till glädje och inspiration för den enskilde. 

Mål

Med en unik och samordnad utbildning för alla parter skapas ett gemensamt synsätt och vända på bilden av den demenssjuke som en del av en grupp - till en enskild individ med unika behov som kan mötas med musik som verktyg.

Projektet har velat påverka hur anhöriga och volontärer kan vara med och förändra förutsättningarna för mötet med personer med demenssjukdom och lyfta värdet av musikens inverkan.

Bygga broar med musik

Metoden, att använda musik som ett sätt kommunicera, kan användas i olika situationer och med olika syften. Det kan till exempel vara ett sätt för vänner och bekanta till personen med demenssjukdom att umgås och för anhöriga att skapa lugn och trygghet i situationer som kan vara svåra. Trots sjukdom eller skada på hjärnan finns ofta musiken kvar hos många människor. Det har vi sett både genom vetenskapliga studier men också utifrån tidigare projekt. Ett exempel är när personal och volontärer mötte personer med demenssjukdom som inte längre talade men kunde ofta sjunga med i sånger.


Musik som brobyggare hemma

Musik som brobyggare hemma var ett påbyggnadsprojekt utifrån Musik som brobyggare. Här riktades aktiviteterna till personer med kognitiv svikt och deras anhöriga i hemmiljön. I projektet var tanken att utbildade handledare kommer hem till personer med demenssjukdom och träffar dem och deras anhöriga och närstående. Handledaren introducerar musik som ett sätt att kommunicera och mötas, ger tips om metoder som både den demenssjuke personen och de som finns runt omkring kan använda.  Projektet är nu avslutat.