Studiematerial för cirklar och samtalsgrupper

Vi har färdiga paket med material och studieplanen för dig som vill starta en egen studiecirkel, tillsammans med vänner eller i din förening.

Bildstöd

Bildstöd är ett enkelt sätt att kommunicera som komplement eller alternativ till samtal. Projektet Afasi – Kommunikation, delaktighet har arbetat fram dessa bilder som du är fri att ladda ned och använda. Vi har bildstöd för olika ämnesområden: siffror, dagar, yrkesområden, kroppsdelar, känslor med mera.


Här hittar du också musikfrågesporten "Musik med frågor" som är baserat på bildstöd.

Filmer: De sju diskrimineringsgrunderna

Projekt Vilja arbetade med att förebygga diskrimineringar och kränkningar i förskolan/skolan. På projektets YouTubekanal finns sju olika scener som visar exempel på de sju diskrimineringsgrunderna. 

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck. 
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning 
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Tanken med materialet är att pedagog/vuxen ska kunna visa klippen, och därefter ställa frågor till barnen/eleverna och skapa diskussion.

Musikkartläggning

Musikkartläggningen kommer från de nu avslutade projekten Musik som brobyggare och Musik som brobyggare hemma. Projektets syfte har varit att genom musik som verktyg och brobyggare skapa en förbättrad kommunikation med och kring personer med demenssjukdom. 


För personer med minnessvikt kan förändringar vara svåra. Det kan gälla både små och stora saker. Här kommer några exempel på små saker i vardagen: ta medicin, personlig hygien, sänggående, måltider, byte av rum, besök hos vården. Verktyget musik används för att skapa positiva känslor i utmanande situationer. På det sättet kan vardagen underlättas och personer med minnessvikt får mindre oro.


En musikkartläggning gör man för att ta reda på vilken musik en person tycker mycket om och som ger positiva känslor.

Samtalskort: Existentiell hälsa

Hur du ser på livet avgör vilken förmåga du har att hantera motgångar och att ta vara på livets glädjeämnen. Den existentiella hälsan handlar om hur du tänker, känner och handlar i ditt liv. God existentiell hälsa ger dig en buffert som gör det lättare att möta svårigheter, mod att anta utmaningar och större möjlighet att ta vara på livets glädjeämnen. Trots fysisk och psykisk god hälsa kan vi ibland känna oss sköra.


Existentiell hälsa handlar bland annat om hur du ser på dina möjligheter i livet och på vilket sätt du hanterar kriser. Vissa människor lever med många brister men tycker ändå att livet är meningsfullt, andra har goda förutsättningar fysiskt och psykiskt men har ändå svårt att känna livsglädje.


Alla samtalskort utgår från åtta dimensioner av existentiell hälsa, de dimensioner som - enligt WHO:s folkhälsoundersökningar - påverkar självskattad psykisk och fysisk hälsa på ett positivt sätt:

 • Upplevelse av sammanhang
 • Existentiell styrka och kraft
 • Tillit som livskraft
 • Meningen med livet
 • Upplevelse av helhet
 • Harmoni och inre lugn
 • Upplevelse av förundran
 • Förhoppning


Studiematerial från Projekt Mindset

Det finns flera olika material som Projekt Mindset tagit fram.

Allt material bygger på en blandning av deltagarnas erfarenheter och belagd vetenskap och är gjort för att användas i studiecirklar.

Materialet består av föreläsningsfilmer, filmer med instruktion för fysiska aktiviteter, powerpointpresentationer, arbetsplaner samt en samtalskortlek. Samtliga studiecirklar och material är tänkta att hjälpa personer att ta sig till ökad psykisk hälsa och ökat deltagande i samhället. 


De här studiecirklarna kan du starta och delta i, hos Studieförbundet Vuxenskolan.

 

Fakta/Kunskap

Mindset Hjärnan Grundnivå

Mindset Beroendehjärnan Grundnivå

Mindset NPF Hjärnan Grundnivå

Mindset Identitet och integritet

Mindset Hjärnan och samhället

Mindset Kognitiv tillgänglighet

 

Upplevelse

Mindset Kroppen och hjärnan dans

Mindset kroppen och hjärnan styrketräning

Mindset kroppen och hjärnan kondition

Mindset kroppen och hjärnan balans och koordination

 

Reflektion

Mindset reflektion genom kreativa uttryck

Mindset Bokcirkel

Mindset reflektion genom samtal, spelet

 

Övrigt material

Mindset samtalskortlek

TrUSt – trygghet ur stöd

Projekt TrUSt vill stärka personer med psykisk ohälsa eller NPF i sitt föräldraskap. I samarbete med föräldrar med egen erfarenhet har projektet tagit fram studiecirkeln Trygghet Ur Stöd. Det finns massor av olika material och filmer på hemsidan. Allt material hanteras och uppdateras av Bräcke diakoni.

Alla kan surfa

Studiematerialet vänder sig till dig som på ett enkelt sätt, steg för steg, vill lära dig grunderna i att hantera surfplatta. Alla kan surfa är tänkt att användas i studiecirkel.


Materialet är medvetet utformat på ett grundläggande, strukturerat och enkelt sätt och fungerar som ett hjälpmedel där du tillsammans med andra tränar praktiskt. Grunderna förklaras steg för steg. I slutet finns ett avsnitt som ger förslag på fler användningsområden. Här väljer cirkelledaren tillsammans med deltagarna att gå igenom vad som känns aktuellt utifrån gruppens kunskaper och önskemål.


Olika modeller av smartphones och nya uppdateringar kan göra att bilder och instruktioner inte stämmer exakt med din egen smartphone.