Våra säkerhetsteman 

Min Säkerhet består av 11 kurstillfällen och varje tillfälle tar upp ett nytt tema om säkerhet. Vi har noga valt ut varje säkerhetstema och anpassat dessa för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Utifrån deltagarens förmåga är målet att öka tryggheten, kunskapen och säkerheten i deras vardag. 

1. Säkerhet i hemmet och på jobbet 

Syftet med tematräff 1 är att deltagarna ska få kunskap om vad man kan göra själv för att öka säkerheten i hemmet och på jobbet. Målet är att deltagarna efter tematräffens slut ska veta hur man förebygger inbrott och vad man gör om man blivit utsatt för ett inbrott eller en stöld. Ett annat mål är att deltagarna ska känna till att man kan påverka sin arbetsplats både när det handlar om anpassning utifrån individuella förutsättningar, säkerhet och gemenskap med andra. Deltagarna ska även känna till vem man kan prata med om man inte känner sig säker eller trygg.

2. Brandsäkerhet - Del 1 

Syftet med tematräff 2 är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om hur en eld uppstår. Hur de kan förebygga brandrisker och agera om det börjar att brinna. Målet är att deltagarna efter tematräffens slut har grundläggande kunskaper om hur de kan förebygga brandrisker och hur de ska agera om det börjar brinna. 

3. Säkerhet i stadsmiljö och stadstrafik 

Syftet med tematräff 3 är att deltagarna ska få grundläggande kunskap om hur man kan vistas säkert i stadsmiljö. Vilka risker som finns och hur de kan undvika dem. Målet är att deltagarna efter avslutad tematräff ska veta hur man rör sig säkert i stadsmiljö när det gäller såväl trafik som stöld och överfall.  

4. Säkerhet i skogen och vid sjöar 

Syftet med tematräff 4 är att ge deltagarna kunskap om hur man vistas säkert i skogar, vid sjöar och hav under hela året. Målet är att varje deltagare utifrån sina förutsättningar ska ha grundläggande kunskaper om hur man vistas säkert i skogar, vid sjöar och hav samt hur man ska agera om en risksituation uppstår. Deltagarna ska känna till hur och när man larmar och vara förberedda på vad som händer när man larmar. 

5. Personlig säkerhet - så undviker jag att bli lurad 

Syftet med tematräff 5 är att ge deltagarna kunskap och förståelse om hur man har ett sunt förhållningssätt till alkohol. Ett annat syfte är att förmedla hur man planerar och genomför en resa. Syftet är även att deltagarna ska förstå vikten av att lyssna på blåljuspersonal. Målet är att deltagarna efter avslutad tematräff har en större kunskap om alkohol och hur man påverkas av den. Ett annat mål är att deltagarna ska bli mer delaktiga i att planera och genomföra sina resor. Målet är även att förstå hur man kan uppfatta som hotfull när man till exempel leker med vapen som inte är riktiga.

6. Ekonomisk trygghet och säkerhet på internet 

Syftet med tematräff 6 är att ge deltagarna en grundläggande kunskap om budget och ekonomisk trygghet. Vad de ska tänka på när de handlar i butik eller på internet. Målet är att ge deltagarna kunskap som leder vidare till att de blir mer delaktiga i planeringen av sin ekonomi. Ett annat mål är att de ska känna till vilka lagar som gäller när man handlar på internet och i butik. 

7. Samhällskriser och extrema väder 

Syftet med tematräff 7 är att deltagarna ska få en förberedande kunskap om vad de ska göra om extremt oväder uppstår eller om kriget eller krisen kommer. Målet är att deltagarna ska veta hur de kan förbereda sig och agera om samhällskriser eller extremt oväder uppstår. Målet är även att förstå vad corona är och vad det innebär. Ett annat mål är att deltagarna efter avslutad tematräff har insikt i att de kan bidra till sin egen och andras säkerhet i en utsatt situation.

8. L-ABCDE - Omhändertagande av akut sjuk eller skadad person

Syftet med tematräff 8 är att deltagarna ska få en grundläggande praktisk och teoretisk kunskap i L-ABCDE. Målet är att deltagarna efter avslutat kurstillfälle vet hur de utifrån sina egna förutsättningar kan bidra i en situation där L-ABCDE behövs. Till exempel vet någon hur man larmar, en annan kan lägga tryckförband eller lägga en person i stabilt sidoläge. Kännedom om olika sjukdomar och akuta tillstånd.

9. Hjärt-lungräddning (HLR)

Syftet med tematräff 9 är att deltagarna ska få en grundläggande praktisk och teoretisk kunskap i HLR. Målet är att deltagarna efter avslutat kurstillfälle vet hur de utifrån egna förutsättningar kan bidra i en situation där HLR behöver utföras. Någon kan utföra HLR, någon kan larma 112 eller hämta hjärtstartare. Ett annat mål är att deltagarna ska veta hur man tar reda på var närmaste hjärtstartare finns. 

10. Brandsäkerhet - Del 2

Syftet med tematräff 10 är att ge deltagarna fördjupad kunskap om hur eld uppstår. Hur de kan förebygga brandrisker och agera om det börjar brinna. Målet är att deltagarna efter tematräffens slut vet hur de ska agera om det börja brinna. Ett annat mål är att deltagarna vet hur de ska förebygga brandrisker.

11. Sammanfattning och utvärdering 

Syftet med tematräff 11 är att sammanfatta och utvärdera kurserna. Det slutgiltiga målet med Min Säkerhet är att ge personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller NPF en säkrare vardag. Ett annat mål är att var och en utifrån sin förmåga kan ansvara för delar av sin egen och andras säkerhet. En viktig del i det är att deltagarna kan skilja på när man kan lösa problem själv och när man ska be om hjälp.