Samhällsorientering

Samhällsorientering för nyanlända

På uppdrag av kommuner arbetar SV i Jönköpings län med kurser i samhällsorientering (SO), och vi utbildar regelbundet cirkelledare inom ämnet. SO är obligatoriskt för alla som har kommit som flyktingar till Sverige, och ger kunskap om hur det fungerar att bo och leva i det svenska samhället.

Vi bedriver just nu SO för nyanlända i Vetlanda på uppdrag av Vetlanda Kommun.  

Samhällsorientering för asylsökande

Sedan våren 2017 bedriver vi undervisning i samhällsorientering (SO) för asylsökande i olika kommuner i länet. Vi har sett ett behov av att man redan som asylsökande får ta del av informationen som ryms inom den ordinarie SO:n vilket alla som kommer till Sverige som flyktingar får ta del av när de får upphållstillstånd. I undervisningen ingår information om det svenska samhället och viss hälsokunskap. Träffarna ger också deltagarna en meningsfull sysselsättning i väntan på ett beslut om uppehållstillstånd. Platser där undervisning har bedrivits är Eksjö kommun, Nässjö kommun, Sävsjö kommun, Vetlanda kommun och Jönköpings Kommun. 

Material

I SO-kurserna utgår vi från ett material som tagits fram av SV i Nässjö, på uppdrag av Nässjö kommuns vuxenutbildning. Materialet heter "Att leva i Sverige" och innehåller 60 timmars samhällsorientering inom åtta ämnen, vilka staten har bestämt att varje nyanländ i Sverige ska läsa.

Vill du beställa material? Kontakta Carin Lätth, 0704-31 39 29, carin.latth@sv.se 

 

Om materialet

”Att leva i Sverige” är ett studiematerial i samhällsorientering bestående av ett ledarmaterial och ett deltagarmaterial. Ledarmaterialet finns för att hjälpa cirkelledaren i en studiecirkel i SO. Det är uppdelat i tjugo samlingar som täcker de ämnen som ska gås igenom, samling för samling. Förhoppningen är att det ska hjälpa ledaren med såväl struktur och information som motivation och nya infallsvinklar. Deltagarmaterialet är upplagt på samma sätt, ett uppslag för varje samling. Deltagaren får själv fylla i viktig information och skriva förklaringar på viktiga ord. Deltagarmaterialet är skapat för att det ska användas, inte läsas. Längst bak i deltagarmaterialet finns ett SO-pass där deltagarens genomförda samlingar markeras, vilket gör att denne har möjlighet att slutföra kursen även om han/hon flyttar till annan ort eller gör ett avbrott.

De åtta ämnen som behandlas i materialet är: att komma till Sverige, att bo i Sverige, att påverka i Sverige, att försörja sig och utvecklas, att bilda familj, att leva med barn, att utöva religion, att bli sjuk och åldras. Varje ämne innefattar flera underrubriker. Lokalkunskap inkluderas i varje ämne.

Så här vill vi jobba med materialet

Vi använder folkbildningen som grundläggande pedagogik, vilket innebär att kursen utgår från deltagaren. Det viktiga är inte hur mycket information som ledaren får ut utan hur mycket deltagarna tar in. Utgångsläget är gruppen och inte specifika kunskapsmål. Därför har vi valt att bygga det här materialet för att användas i en studiecirkel. Ledaren har en viktig roll. Det handlar om att förmedla kunskap som gruppen tillsammans kan samtala och reflektera kring, och leda gruppen framåt i dialogen. Deltagare och ledare lär av varandra genom samtalet. Ledaren ska vara väl påläst på ämnet och självklart ha ett stort intresse för kultur, tradition och möten med människor. Det rekommenderas att antalet deltagare är 8-12 personer, inte för få och inte för många. Kursen ska i största möjliga utsträckning ges på det språk som deltagarna behärskar bäst, så att diskussionen och samtalet inte hindras av språket. Detta uppnås genom att ledaren talar samma språk som deltagarna eller, om inte detta är möjligt, att tolk används.


Samhällsorientering enligt SOU 2010:16

De senaste fem åren har antalet invandrade till Sverige legat runt 100 000 personer per år. En del kommer till Sverige som flyktingar och andra på grund av att de har fått jobb eller har familj här. Det är en stor omställning att komma till ett nytt land och för att kunna orientera sig och bygga sig ett liv i ett nytt land behöver man kunskap om och förståelse för det svenska samhället. Regeringen har sett ett behov av att lyfta samhällsorienteringen och ge den nationella riktlinjer för att säkerställa kvalitén över hela landet.

Den 1 december 2010 trädde den nya etableringslagen i kraft. Den innehåller bland annat uppdraget till kommunerna att erbjuda minst 60 timmar samhällsorientering till alla nyanlända. Där ges också riktlinjer för hur det ska fungera och vilka ämnen som ska finnas med. Det här materialet bygger på de nio ämnena (SOU 2010:16).
Kommunerna har fått ansvar för uppdraget av staten. Samhällsorienteringen ska bygga på kommunikation, dialog och reflektion.

Det finns tre ledord för kursen; värden, välfärdsstat och vardagsliv. Tanken är att dessa ord ska genomsyra alla ämnen. Värdena som förmedlas bygger på grundlagen och internationella konventioner. Välfärdsstat handlar om hur det svenska samhället är uppbyggt och tanken att alla tillsammans bygger ett samhälle där alla kan leva ett gott liv. Det är viktigt att hela tiden knyta an till vardagslivet, att ge praktisk kunskap om hur man får livet att fungera i Sverige.

 

Författare Mirjam Tågerud, SV Jönköpings län 2011/2012

© Studieförbundet Vuxenskolan Nässjö, författaren och Anniora bild & budskap