Bakgrund & syfte

En första insats riktar sig till ukrainska flyktingar som har kommit till Kalmar län och syftar i huvudsak till att främja deras kunskaper i svenska språket. Vår ambition är att ge dessa människor en vardag där möten och aktiviteter tillsammans med andra ska bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet. Att komma in i samhället är en viktig del för att främja psykisk hälsa.


Många av de som kommer till Sverige efter att ha flytt kriget i Ukraina är kvinnor och barn. Vi kommer därför att erbjuda verksamhet för barnen samtidigt som de vuxna erbjuds svenskundervisning. Exempel på aktiviteter som barnen kommer kunna erbjudas är målning, dans eller annat som bidrar till en meningsfull vardag.


Utöver att vi erbjuder undervisning i det svenska språket och aktiviteter för barnen så syftar vi även till att bidra till etablering i samhället genom att möjliggöra kontakt med människor och intressen utanför ens egna sfär. Detta tror vi kommer bidra till välmående och engagemang.


Vår förhoppning är att individerna som deltar i projektet har integrerats i samhället på ett lyckat sätt vid projektperiodens avslut. Kvarstår behovet av fortsatta insatser för denna målgrupp så kommer detta att ske i studiecirkelform enligt SV:s normala rutiner.

Vi är redan igång

För oss på SV är det viktigt att kunna bidra med det vi kan – och det så snart vi bara kan. Att starta upp svenskundervisning till de ukrainska flyktingar som kommit till vårt län har därför varit en självklarhet redan från start. Detta innebär att vi redan före projektets start har kommit igång med svenskundervisning på flera håll i Kalmar län – bl.a. i Västervik, på vårt kontor i Nybro och på minihotellet i Alsterbro. Den uppstartade verksamheten har skett med hjälp av ideella eldsjälar.


Med de beviljade projektmedel vi har erhållit från Länsstyrelsen Kalmar län är vår förhoppning att kunna starta upp ca. 15 grupper runt om i länet i svenskundervisning och samtidigt bidra till integrationen in i svenska samhället för deltagarna.