Bakgrund & syfte

I februari 2022 bröt kriget mellan Ryssland och Ukraina ut och vi ser än idag, juni 2023, inget slut på detta. Många människor har varit tvungna att fly från det krigsdrabbade Ukraina och de har varit på flykt länge. Många av dem som kommit hit pratar endast ukrainska eller ryska och detta har skapat språkliga begränsningar för människorna att ta sig in i det svenska samhället. Det finns därmed ett stort behov hos målgruppen att lära sig det svenska språket och hur det svenska samhället samt arbetsmarknaden ser ut och fungerar.


Under perioden juni 2022 till maj 2023 har vi på Studieförbundet Vuxenskolan i Kalmar län med hjälp av TIA-projektmedel från Länsstyrelsen Kalmar län arrangerat studiecirklar med svenskundervisning för personer som kommer från Ukraina. Undervisningen har bidragit med kunskap om det svenska språket och samhället, lärande, ett sammanhang och stärkt självkänsla hos deltagarna. Innan projektets slut insåg vi att mer verksamhet behövs för målgruppen och vi sökte medel för ännu ett projekt från Länsstyrelsen vilket vi också fått beviljat. Mellan juni 2023 och juli 2024 kommer vi därför fortsätta med undervisning av det svenska språket och om samhället för målgruppen, vi kommer nu lägga än mer fokus på arbetsmarknaden för att på så vis hjälpa deltagarna på deras väg ut i arbete.

Projektets mål

Projektets primära mål är att främja ukrainska asylsökandes kunskaper i det svenska språket samt om det svenska samhället och arbetsmarknaden.

Detta vill vi göra genom att skapa en plats för möten och aktiviteter som präglas av glädje, gemenskap och meningsfullhet för deltagarna vilket i sin

tur ska bidra till en god hälsa hos individerna.