Ny kraft till Sveriges eldsjälar

Studieförbundet Vuxenskolan är en arena för stimulerande möten och kan bistå med de verktyg och kontakter som krävs för att kunna realisera idéer och få fart på verksamhet i föreningar. SVs roll ser lite olika ut i olika samarbeten och anpassas efter er förenings behov. Genom studiecirkeln kan du och din förening fördjupa ert intresse och lära er mer. 

För våra eldsjälar i föreningar och organisationer

Ny kraft till Sveriges Eldsjälar 

SVs satsning på föreningsutveckling

En serie nya grundmaterial har tagits fram för att möta grund-, medlems- och samverkande organisationers behov av kompetensutveckling.

Material och handledning görs tillgängliga för att alla grupper som vill ska kunna utveckla sin förening och sitt föreningsarbete med hjälp av material och handledning från SV.

Vi utbildar också utbildare, ledare och experter med bas i de nya materialen för föreningsutveckling.
I förening

Ett material i föreningskunskap som kan användas både som stöd för de som vill engagera sig i en förening och som inspiration för de som redan är aktiva. Den passar utmärkt att läsa tillsammans med sin styrelse i form av en utbildningsdag eller en studiecirkel och som underlag för gemensam diskussion i olika sammanhang. Materialet omfattar en handbok, studieplan, förslag till utbildningsupplägg och mallar för föreningsarbete och omfattar följande rubriker;

 • Föreningen
 • Styrelsen
 • Ordföranden
 • Sekreteraren
 • Kassören
 • Valberedningen
 • Revisorn
 • Ekonomi i föreningen
 • Möten
 • Medlemmar
 • Att leda en ideell förening
   

Lyssna in och nå ut

I föreningslivet kan kommunikation handla om allt från att få andra att ta ansvar i styrelsearbetet, till att värva nya medlemmar, locka besökare till arrangemang, starta upp en offentlig diskussion om en viss fråga utifrån en särskild utgångspunkt (opinionsbildning) och att verka för ett särskilt syfte. Materialet är uppdelat i fem olika avsnitt;

 

 • Sändare och budskap
 • Mottagare och mottagande
 • Att vara en förening i tiden
 • Media och opinion
 • Att dela med sig
   

Från idé till ansökan

Materialet omfattar en bok och en studiehan

dledning och är inriktat på projektutveckling i ideella föreningar. Det innehåller metoder och verktyg för att utveckla en idé, skriva projektansökningar och arbeta i projekt inom den ideella sektorn.
Materialet passar såväl små som stora projekt och innehåller metoder och verktyg för utvecklingsgrupper som har en projektidé och vill lära sig mer om att söka projektmedel, men också för projektledare som beviljats projektmedel och vill få redskap för att genomföra projektet.

 Materialet kan också användas som uppslagsbok eller verktygslåda för fördjupning inom vissa områden. Materialet är uppdelat på fem kapitel;

 1. Projekt som arbetsform och initiering av projekt
 2. Förstudie
 3. Planering av projekt
 4. Ledning av projekt
 5. Avsluta projekt

 

   

Ledarskap i vår tid

Ett nytt grundmaterial i ledarskap som utgår från det personliga ledarskapet, olika ledarstilar, engagemang, grupp och ledarskap. Materialet omfattar ett teoretiskt deltagarmaterial och en ledarhandledning med förslag på upplägg samt en mängd olika övningar. Materialet omfattar följande rubriker;

 

 • Ett föreningsliv i rörelse
 • Ledarskap i vår tid
 • Olika ledarstilar
 • Personligt ledarskap
 • Värdeskapande ledarskap
 • Grupprocessen
 • Leda och driva processer
 • Lärande organisation
 • Kommunikation är A och O i ledarskapet
 • Hjärnkoll – utan stress
 • Våga vara ledare, våga utmana och våga lyckas