Tillbaka

Dialogmöten

Under projektets andra år bjöd vi in kulturchefer eller motsvarande roll i de kommuner vi genomfört fritidsverksamhet, till en dialog kring inkluderande fritidsverksamhet. Projektet har mött representanter från kommunerna Hallsberg, Laxå och Örebro. I mötena såg vi tydligt att det finns en vilja och önskan i att nå fler barn och unga till fritidsverksamheter. Det är dock en utmaning att nå barn och unga som inte deltar i organiserade aktiviteter.   

Under dialogmötena framkom bland annat att det finns en gemensam utmaning som handlar om att nå de målgrupper som idag inte deltar i några aktiviteter. Det kan till exempel vara unga med funktionsnedsättning, unga med psykisk ohälsa eller asylsökande och nyanlända unga. För att fånga upp unga krävs en kontinuerlig dialog där alla aktörer som erbjuder fritidsverksamhet för en dialog kring vilka aktiviteter som genomförs, på vilka platser i kommunen och hur vi tillsammans kan engagera fler.

Bussförbindelser från mindre orter i kommunen in till tätorten kan utgöra ett hinder för att delta, inte minst för asylsökande och nyanlända barn och unga där föräldrar i större utsträckning saknar körkort och bil. I många mindre orter i länet saknas fritidsaktiviteter och här kan tex. kommun och ideella aktörer vara en kraft för att lyfta eldsjälar och ge stöd i uppstart av aktiviteter.  

ENGAGERA UNGA LEDARE
En annan del i samtalet handlade om hur vi engagerar unga att själv agera som ledare för att få en bredare verksamhet utifrån ungas egna intressen. Projektet har mött flera verksamheter under de här två åren, där kommunala och privata utförare lär ut, informerar och instruerar med begränsad delaktighet från målgruppen själva. I projektet har vi arbetat med ledare som engagerar deltagarna att bestämma vad de vill lära sig och där olika metoder används. Vi har också erfarit att det blir mer proffstänk och tävlingsmoment i en del av de verksamheter som utförs av privata utförare, vilket inte passar alla barn och unga och motverkar möjligheten att delta på egna villkor. Folkbildningen och projektets arbetssätt har en roll att fylla för de som önskar mer lek och möjlighet att arbeta under friare former och uttryckssätt.

I samtalen har vi fokuserat på hur vi kan etablera samarbeten och nya verksamheter som utgår från målgruppens behov. Hur kan vi tänka nytt i rekrytering av ledare? Hur kan vi skapa förutsättningar hos ledarna att hantera och möta målgruppernas behov?

Dialogen mellan ideell och offentlig sektor kring ett inkluderande fritidsliv fortsätter och de erfarenheter vi fått med oss från projektet ligger till grund för utvecklingsarbetet.