Tillbaka

Samtal med barn och unga

Målgruppen, barn och unga, har varit delaktiga i alla faser i projektets genomförande. Deltagarna har fått vara med och bestämma vilka aktiviteter som ska startas upp och i verksamheterna har de varit med och påverkat innehållet. 

I slutfasen av projektet har en utvärdering skickats ut till deltagare. Utväderingen visar på att deltagarna har upplevt att de fått vara med och utforma och bestämma i sina aktiviteter. Att genom värderingsövningar få fundera kring och samtala om sina egna värderingar, och att få ta del av hur andra i gruppen tänker kring samma ämne har varit ett mycket uppskattat segment.  

Tack vare att projektet utgått från barn och ungas önskemål har aktiviteter etablerats på orten som inte funnits tidigare och blivit ett komplement till exempelvis idrottsföreningar och fritidsgårdar. Deltagarna har själva beskrivit att de uppskattat att en ny och efterfrågad aktivitet kunnat starta genom projektet. 

SAMTALSGRUPPER OCH VÄRDERINGSÖVNINGAR
Parallellt med aktiviteten har projektet arbetat med ledorden demokrati, empowerment och integration i all verksamhet via exempelvis samtalsgrupper och värderingsövningar. Den feedback projektet fått kring det arbetet är att unga saknar liknande metoder i skolan eller i andra aktiviteter. Genom samtalen har de uppskattat att få ta del av andras tankesätt i olika samhällsfrågor samt att själva få reflektera och tänka kring aktuella frågor och händelser.

En deltagare uttryckte att det var skönt att få prata utan att bli avbruten. I en annan grupp berättade en deltagare att hen kände sig mer självständig tack vare aktiviteten. Konsensus från utvärderingen var även att alla deltagare som svarat på enkäten upplevde att de fick vara med och bestämma i aktiviteten och att det var väldigt uppskattat.  

TANKAR FRÅN LEDARE PÅ FRITIDSGÅRDAR
”Vi har jobbat med flera ungdomsgrupper innan, men har inte sett en sån utveckling som det har blivit efter att projektet har varit där och haft samtalsgrupper och värderingsövningar.”

”Ungdomarna, framförallt killarna, har fått mer självförtroende och vågar prata mer i grupp.”