Care - Ukraina

Mo&RE Ideell förening, i samverkan med SV Örebro län, drev projektet "Care - Ukraina" med en integrerande utbildningsinsats där målet var att öka deltagarnas attraktionskraft på den svenska arbetsmarknaden. Projektet medfinansierades av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. 


Projektet har haft som syfte att underlätta etablering på arbetsmarknaden för ukrainska flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet. I projektet har vi bland annat erbjudit kompetenshöjande insatser i svenska språket, studie- och yrkesvägledande insatser, företagsbesök samt hälsofrämjande insatser.


Vi har arbetat med tre grupper om totalt 42 deltagare och strax över 30 procent har gått vidare till jobb eller utbildning.


– Föreningen MO&RE har goda kunskaper och erfarenheter av arbete med att förflytta individer närmare studier och arbete. SV Örebro län har sedan

tidigare stor erfarenhet av att undervisa i svenska och samhällskunskap för nya i Sverige. Genom samverkan kunde vi komplettera varandras kompetenser på ett bra sätt som gav deltagare en bred plattform som underlättar inträde på arbetsmarknaden, säger projektledare Hannes Nordgren.

Individuella vägar till arbete och studier

Projektet vänder sig till personer som har flytt från kriget i Ukraina och omfattas av massflyktsdirektivet. Genom våra aktiviteter får de kunskap i det svenska språket, samhällsorienterande ämnen och om lagar och regler. Vi vill även bidra med kontaktnätverk för jobb eller vidare studier.

Vårt utbildningsmaterial tar hänsyn till att varje deltagares väg mot arbete eller studier är högst individuell och helt beroende av deltagarens tidigare erfarenheter, utbildning, kunskap, ambition och vilja.


– Individen i fokus!


Våra insatser

Genom våra insatser ska de som deltar i projektet ska flyttas fram kunskapsmässigt kring svensk arbetsmarknad. När en person har deltagit i våra olika aktiviteter ska hen ha en bred bas att stå på och förhoppningsvis vara närmare anställning eller vidare studier.


Vi ser att våra insatser ger ett gott resultat för våra deltagare.


ALLA DELTAGARE I PROJEKTET FÅR TA DEL AV:

Kartläggning: Målet är att kartlägga individens kompetens och livserfarenhet. Vi går igenom vad hen gjort tidigare, samt vilka drömmar, mål och visioner som driver personen. Målet är att kartläggningen ligger till grund för en tydlig handlingsplan.


Undervisning i svenska: Deltagaren får grundläggande kunskaper i det svenska språket. Vi lär oss det svenska alfabetet, tränar på grammatik, skrift och framför allt muntlig kommunikation.


Samhällsorientering: Deltagaren får grundläggande kunskap om Sverige, svenskt näringsliv, att vara ny på arbetsmarknaden, svenska lagar och regler med tillhörande skyldigheter och rättigheter, arbetsmarknadskultur och oskrivna regler på arbetsplatsen.


Service och kommunikation: Grundläggande kunskap om entreprenörskap, kommunikation, konflikthantering, att få – och behålla ett jobb.


UTÖVER DESSA FINNS TVÅ INDIVIDUELLT ANPASSADE MOMENT:

Personlig inventering: Individuellt anpassad. Vi jobbar med CV och personligt brev, grundläggande studie- och yrkesvägledande insatser.


Validering: Individuell bedömning. I de fall deltagaren har kompetens men saknar formellt bevis. Valideringen ska om möjligt ske i nära samarbete med aktuell branschorganisation/universitet. Vi säkerställer att deltagaren får en kvalitetssäkrad bedömning, alternativt prövning av sin kompetens.

Lång erfarenhet av att lära ut svenska och samhällskunskap

SV Örebro län bidrar till projektet genom mångårig erfarenhet av att lära ut svenska och samhällskunskap till personer födda utanför Sverige.


Vi använder studiecirkelns pedagogik som går ut på att vi lär oss bäst tillsammans. I en studiecirkel är deltagarna med och formar innehållet. Det gör att motivationen till att lära sig mer ofta är hög. 


I våra cirklar kombinerar vi svenska med vardagsnära frågor från deltagarna. På så vis får deltagarna ny kunskap om samhället och livet i Sverige samtdiigt som de tränar på språket. 


– Svenska och samhällskunskap!

Fun fact

I bilden som visas högst upp på sidan syns deltagarna i ett klassrum i SV:s lokaler på Fabriksgatan 8 i Örebro. På besök är Marie Magnusson från Örebro kommun som arbetar som flyktingguide för ukrainare, och SVT som kom för att filma ett inslag.


En av deltagarna som intervjuades i inslaget genomförde hela intervjun på svenska. Med som stöd fanns Anastasia Valenta, cirkelledare, SV Örebro län.

Fakta om projektet

FORMELLT MÅL

Målet är att fler kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv får ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och övergå till arbete eller utbildning alternativt förflyttar sig närmare arbetsmarknaden genom att få förutsättningar att söka arbete eller utbildning.


PROJEKTÄGARE

Mo&Re Ideell förening


SAMVERKANDE

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län


PROJEKTNAMN

Care - Ukraina


FINANSIÄR

Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden.


PROJEKTPERIOD

15 december 2022 – 30 september 2023


PROJEKTLEDARE

Övergripande frågor om projektet hänvisas till Hannes Nordgren, projektledare. Vid direkta frågor kring SV Örebro läns medverkan hänvisas frågorna till Linda Nors, projektkoordinator på SV Örebro län.


Hannes Nordgren

Projektledare

hannes.nordgren@lavigruppen.se

070-776 70 40


Linda Nors

Projektkoordinator, SV

linda.nors@sv.se

070-278 75 47