Vi rustar asylsökande i Örebro län med kunskap i svenska och om det svenska samhället. Hos oss finns ett socialt sammanhang som motverkar utanförskap och främjar aktivitet. Syftet är att skapa förutsättningar för att fler asylsökande ska bli en del i det svenska samhället.


MED STÖD FRÅN LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN

Svenska och vardagsnära samhällskunskap

Projektet rustar asylsökande genom att arrangera förberedande kunskapsinsatser i det svenska språket kombinerat med kunskap om det svenska samhället. 


Vi lägger stort fokus på att kombinera vardagsnära samhällskunskap med kunskaper i svenska. Vi utgår från Migrationsverkets samhällsintroduktion och fördjupar våra deltagares kunskaper utifrån de behov som finns i gruppen. Det kan vara ämnen som inte fanns med i introduktionen, eller ämnen som deltagarna vill fördjupa sig i. 


Deltagarnas delaktighet i samhället främjas genom deras erfarenheter och frågor ta plats i undervisningen. På så vis kan vi öka förståelsen och minska kulturkrockar som försvårar integration.


Det kan handla om…

…samtal om sopsortering

…missförstånd under ett besök hos en myndighet

Nyckelfaktorer

Uppsökande verksamhet

Vi jobbar uppsökande för att nå asylsökande som inte deltar i våra insatser. Vi möter dem i deras närområde i länets olika kommuner och berättar om våra insatser.


Flerspråkiga ledare

Våra utbildningsinsatser genomförs av flerspråkiga cirkelledare med bred kompetens och erfarenhet av att leda studiecirklar i svenska, samhällskunskap, arbetsmarknadskunskap, föräldraskap i Sverige och digitala verktyg.


Språknivåtester ger individen en bra start

Vi arbetar systematiskt för att möta individens behov baserat på hens individuella förutsättningar. I vår utbildningsmodell får asylsökande göra språktester för att hamna i rätt grupp. Detta gör vi återkommande för att bidra till deltagarens språkliga utveckling.

Studiecirkelns pedagogik är framgångsrik

En studiecirkel bygger ett gemensamt lärande där alla i gruppen är med och påverkar innehållet Det gör att deltagarna är medskapande i utbildningen, vilket bidrar till ökat engagemang och motivation. 


En viktig del i projektet är att ta till vara på individuella förutsättningar och erfarenheter, och att på så vis skapa förutsättningar för alla att delta och utvecklas.  

Samverkan mellan aktörer ger goda resultat

Vi har genomfört olika insatser för att bidra till att asylsökande ska få en bra start och etableras i Sverige sedan flyktingvågen 2015. Vårt arbete har bidragit till att vi är en etablerad utbildingssamordnare som är känd hos målgruppen.


Genom att samverka med länets kommuner får vi hjälp att sprida information om insatserna och de samordnar olika aktörer som erbjuder aktiviteter för asylsökande. En nyckelfaktor i det övergripande arbetet är att samarbeta med olika ideella organisationer som kan komplettera våra insatser.


Samarbete med Örebro rättighetscenter

I projektet har vi ett återkommande samarbete med Örebro rättighetscenter om demokrati och mänskliga rättigheter.

Om projektet

Syfte

Motverka passivitet och skapa förutsättningar för asylsökande att integreras och etableras i det svenska samhället.


Mål

Erbjuda studiecirklar i svenska och samhällskunskap för cirka 150 asylsökande i Örebro län.


Tidigare projektperioder

Tidigare: 2021, slutrapport

Tidigare: 1 december 2021–31 december 2022


FINANSIÄR

Länsstyrelsen i Örebro län