Om projektet

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF kommer att genomföra projektet över hela landet med stöd av Jordbruksverket.,och med medel ur Landsbygdsprogrammet, 


Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Har du andelar i markavvattningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett markavvattnings¬företag?


Kom med i vår nya studiecirkel och lär dig mer! I vårt område finns det många diken som behöver underhållas för att det ska gå att odla på åkermarken. Det finns också markavvattningsföretag som inte underhållits på länge och som riskerar att falla i glömska. Ett markavvattningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv som en vägförening och utan fungerande markavvattning kommer det på sikt inte gå att bedriva jordbruk i vår bygd.


Studiecirkeln innehåller två huvuddelar: 

aktiv förvaltning och underhåll av diken. Båda delarna berör både enskilda och samfällda diken, samt öppna och täckta diken.


Cirklarna riktar sig framförallt till dig som är lantbruksföretagare, anställd maskinförare på jordbruksföretag eller maskinstation, eller på annat vis är aktiv inom de gröna näringarna (till exempel entreprenör inom täckdikning och underhåll av diken) eller markägare med jordbruksmark.