Om projektet

Alaska 2.0 är ett projekt med syfte att långsiktigt skapa ett av Västra Götalandsregionens mest attraktiva besöksmål kopplat till vårt kulturarv. Initiativtagare till projektet är Trädgårdsresan. Projektet är finansierat av medel från Leader Bohuskust och gränsbygd och Jordbruksverket. Studieförbundet Vuxenskolan Väst är projektägare och Strömstads kommun och Bohusläns museum är medfinansiärer. 


Bakgrund

Alaska är ett unikt besöksmål i Norra Bohuslän. Det var återvändande guldgräverskan Hilma Svedals (1870-1965) livsverk. När hon i 60-årsåldern återvände från Amerika började hon själv bygga denna unika trädgårds- och kaféanläggning, som besökts av tiotusentals sedan den byggdes på 1920-talet.

Besöksmålet lockar till stor del även trädgårdsintresserade och här finns möjligheter att sätta Alaska på kartan både regionalt och nationellt. Alaska har unika förutsättningar att utvecklas till ett besöksmål av hög angelägenhet både för lokala och långväga turister.


Syfte

Syftet med projektet är att säkra Hilma Svedals livsverk Alaska, dess unika natur- och kulturhistoriska och särskilt kvinnohistoriska kvalitéer och lyfta Alaska som ett framstående besöksmål för Strömstad och Västra Götalandsregionen. Projektet vill genomföra en utveckling av besöksmålet Alaska, genom upprättande av kommunikations- och programplan. Ett första stadie av utveckling av området och trädgården ingår också.

Projektledare för Alaska 2.0 är Maria Knutsson:

– Jag är en natur- och fotbollsintresserad 33-åring från Tanumshede. Jag har under flera somrar hjälpt och tipsat besökare och invånare i Strömstad om besöksmål inom kommunen, däribland Alaska. För knappt ett år sedan avslutade jag en trädgårdsutbildning i Dingle och blev trädgårdsskötare. Det ska bli väldigt roligt att få knyta ihop och ta vara på mina erfarenheter av dessa områden och skapa Alaska 2.0, säger Maria.


Målsättning

Ett långsiktigt och hållbart ägandeskap, rollfördelning och driftsansvar har tryggats och Alaska är ett av Västra Götalandsregionens mest attraktiva besöksmål kopplat till vårt kulturarv. Besöksmålet är säkrare och mer tillgängligt. Det är enkelt och tillgängligt att söka information om Alaska och utbudet som finns kopplat till platsen.

Förväntade effekter är att Alaska utgör ett föredöme som kulturhistorisk trädgård för nya målgrupper samt under en längre säsong.


Genomförda aktiviteter vid projektslut

  • Säkrat upp ett långsiktigt och hållbart ägarskap/rollfördelning och drift av kulturmiljön Alaska. Detta tar avstamp i projektets styrgrupp, referensgrupp och vänförening
  • Sett över säkerhetsfrågor och restaureringsbehov på besöksmålet
  • Utarbetat en plan för att återställa Hilma Svedals trädgård genom en trädgårdshistorisk undersökning
  • Stärkt besöksmålets attraktionskraft genom att gestalta dess historia, byggnadsverk och immateriella kulturarv med bl.a. skyltar, bilder m.m.
  • Utvecklat besöksinformation och marknadsföring av platsen genom bokningsverktyg, kommunikationsplan inklusive anpassad hemsida, informationsskyltar i Strömstad och på Alaska
  • Tagit fram en plan för att öka attraktiviteten genom att se över möjligheter för programverksamhet, kulturaktiviteter m.m. såsom till exempel viskvällar på Alaska
  • Gått igenom möjligheter för kommande finansiering och ungefärlig budget för restaurering och underhåll av själva murarna på Alaska
  • Bidragit till att förlänga säsongen för Alaska och på sikt hitta nya säsonger/målgrupper


Vill du engagera dig för Alaska?

Bli medlem i föreningen Alaskas vänner.

Pressmeddelande 2023-05-17

Alaska - Utveckling av ett unikt besöksmål i norra Bohuslän


Hilma Svedals livsverk från 1920-talet.


I april 2023 startade projektet ”Alaska 2.0” som syftar till att säkra Hilma Svedals livsverk Alaska, en unik trädgårds- och kaféanläggning skapad på 1920-talet. Alaskas unika natur- och kulturhistoriska samt kvinnohistoriska kvalitéer ska lyftas fram. Målsättningen är ett långsiktigt och hållbart ägarskap samt tryggat driftsansvar liksom att göra Alaska till av Västra Götalands-regionens mest attraktiva besöksmål med koppling till kulturarv.


Kunskapsinhämtning, kommunikation och information

En trädgårdshistorisk undersökning genomförs och en plan för återställande av miljön utarbetas. Historia, byggnadsverk och immateriellt kulturarv skildras genom bl a skyltning. En kommunikationsplan tas fram liksom webbplats och bokningsverktyg. Möjligheter till programverksamhet undersöks.


En tryggad framtid

Anläggningens långsiktiga ägarskap och rollfördelning samt driftsansvar säkras. Möjligheter till kommande finansiering rörande restaurering och underhåll av Alaskas murar undersöks och en ungefärlig budget för detta tas fram.


Projektets initiativtagare är Trädgårdsresan. Projektägare är Studieförbundet Vuxenskolan Väst och projektet är finansierat av medel från Leader Bohuskust och gränsbygd samt Jordbruksverket. Strömstads kommun och Bohusläns museum är medfinansiärer. Projektet pågår t o m 240630.


Läs projektbeskrivning här


Maria Knutsson                      

Projektledare, Studieförbundet Vuxenskolan           

maria.knutsson@sv.se