Vatten som lokal klimatregulator

Vatten i våra landskap är ett projekt som vill lyfta en parallell väg mot att lösa klimatproblemen - vattnets väg. Under tre spännande år, 2024 till 2026, kommer projektet, med det formella namnet Vatten som lokal klimatregulator, pågå på Orust och Tjörn med en rad aktiviteter och praktiska försök. Projektet finansieras av Leader Bohuslän tillsammans med Sparbanken Tjörn och Sparbanken Orust.


Bakgrund

Vi befinner oss mitt i en klimatkris och forskarna menar att vi har detta decennium på oss att vända den negativa utvecklingen. Mycket fokus läggs på koldioxid och utsläppsminskningar, men det kommer inte att räcka.

 

Samtidigt som vi ökat våra utsläpp av fossilt kol har vi mer och mer förstört våra landskap. Vi har blivit av med biologisk mångfald, matjord, växter och träd. Ny forskning visar på hur dessa ekosystem spelar en avgörande roll i att, genom vattnets kretslopp, reglera vår planets temperatur. Det positiva är att vi har goda möjligheter att återskapa naturen och dess kylande mekanismer och vi kan göra det förhållandevis snabbt. Två nycklar till detta är artrikedom och att hålla marken täckt av levande växter. Detta optimerar förutsättningarna för naturen att ta upp koldioxid från atmosfären och lagra in det i jorden i form av mull. Den kolhaltiga matjordens porösa struktur håller kvar vatten i landskapet likt en tvättsvamp, vilket möjliggör kylande kretslopp av vatten. På samma gång ökar den mullrika jorden förutsättningarna för matproduktion och grundvattentillgång samt resiliens mot klimatförändringarnas effekter såsom torka, bränder och översvämningar.

 

Genomförande

Under projektets gång kommer vi att samla in och sprida information, bjuda in till föreläsningar, lyfta praktiska exempel, utföra egna försök och skapa nätverk inom fokusområdena:

 

●    Jordbruk och trädgårdsodling

●    Betesdrift och återställande av hagmark

●    Våtmarker och kvarhållande av vatten i landskapet

●    Skogsbruk

 

Syfte

Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur enkla, lågteknologiska insatser i landskapet kan motverka den globala uppvärmningen och extremväder.

 

Mål

Målet med projektet är en utarbetad handlingsplan som stödjer lokal omställning till regenerativa jordbruksmetoder, selektivt skogsbruk och förbättrad betesdrift med återställande av hagmarker. Förmedlat kunskap om vikten att arbeta med landskapet i klimatarbetet och vattnets betydelse i den globala och lokala värmedynamiken. Samt ha tagit fram ett målgruppsanpassat informationsmaterial.