Mitt Val

Varje röst är viktig! Studier har visat att åtta av tio personer med intellektuell funktionsnedsättning väljer att inte rösta (siffror från 2014). Det är ett demokratiskt problem för det svenska samhället. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har inte ett mindre intresse av samhällsfrågor än andra. Många är beroende av olika insatser från samhället och deras åsikter viktig och betydelsefull

Att rösta – en demokratisk rättighet

FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna säger att alla människor kunna ta del av sina mänskliga rättigheter på jämlika villkor, oavsett funktionsförmåga. I den nationella handlingsplanen för funktionshinderspolitiken framhålls att samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättningar blir fullt delaktiga i samhällslivet. Det är särskilt viktigt att personer med funktionsnedsättning ges ökade möjligheter och förutsättningar att delta i allmänna val. Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 29, säger att konventionsstaterna ska garantera personer med funktionsnedsättning politiska rättigheter och möjlighet att åtnjuta dem på lika villkor som andra.


Studieförbundet Vuxenskolan anser att förbättrad tillgänglighet är en viktig demokratifråga. Därför erbjuder vi nu aktiviteter för göra allmänna val mer tillgängliga för personer med intellektuell funktionsnedsättning genom ett folkbildningsprojekt. Projektet görs tillsammans med FUB (Riksförbundet för barn, unga, vuxna med intellektuell funktionsnedsättning) och Inre Ringen Sverige, FUB:s sektion för medlemmar med intellektuell funktionsnedsättning.

Studiecirkeln Mitt Val

Studiecirkeln Mitt val har som mål att öka viljan och kunskapen hos deltagarna att vara med att påverka genom att delta i allmänna val. Målet är också att deltagarna ska våga säga vad de tycker och kunna göra välgrundade val för den egna vardagen och det egna livet. Målgrupp för denna studiecirkel är personer som vill eller behöver enkel och begriplig information om demokrati och val. Studiecirkeln är en träning i demokrati och är uppdelad på 7 tillfällen och varje träff är 3 studietimmar.


Innehållet i studiecirkeln:

  • Hur fungerar demokrati?
  • Hur kan vi alla kan bidra till att demokratin fungerar?
  • Hur kan vi på olika sätt påverka de som bestämmer i samhället?
  • Vem får rösta och varför ska du rösta?
  • Vad är demokrati i landsting och kommun?
  • Vad är riksdagen? Vad är regeringen?
  • Vad är EU?
  • Vi tränar på hur det är att rösta i olika val och att ställa frågor.
  • Valdiskussion är en aktivitet där det är cirkeldeltagarna som ställer frågor till inbjudna politiker.


Inför valdiskussionen får deltagarna i studiecirkeln träna på att framföra sin åsikt och att diskutera med andra som kanske inte tycker likadant. Politikerna kommer att erbjudas en utbildning i att diskutera på lättförståelig svenska, för att kunna ge tydliga svar.


Alla måste kunna vara med och påverka, oavsett funktionsförmåga.


För mer information om studiecirklar kontakta

Ingeborg Wiksten

Studieförbundet Vuxenskolan Västernorrland 

ingeborg.wiksten@sv.se

070-735 99 06