Vill du bli cirkelledare för studiecirklar om dikesunderhåll och dikningsföretag?

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF har fått i uppdrag av Jordbruksverket att höja kunskapen om vattenhushållning hos landets lantbrukare och dikningsföretagare. Uppdraget kommer att genomföras över hela landet med stöd av Jordbruksverket och i form av studiecirklar. 

Om studiecirklarna

Målet med cirklarna är att höja kunskapen om dikesunderhåll i odlingslandskapet. Detta är ett eftersatt område som är viktigt för livsmedelsproduktionen, det finns också ett tryck på lantbruket att minska miljöpåverkan vid underhåll av diken.

Träffarna i studiecirkeln kan genomföras inom ett enskilt markavvattningsföretag, tillsammans i flera företag, med markägare som har enskilda diken, eller i blandade grupper med dikesentreprenörer. Under studiecirkeln kan ni även göra fältbesök.

Till cirkeln finns en studievägledning med pedagogiska upplägg i steg för steg. Som stöd finns även LRF:s bok ”Äga och förvalta diken” och Jordbruksverkets broschyr "Underhåll dina diken för ett rikare odlingslandskap" m.m.

Varje studiecirkel ska bestå av 3–6 träffar fördelat på 9–20 studietimmar. 

Uppdraget som cirkelledare

För att bli cirkelledare behöver du gå en cirkelledarutbildning som SV, LRF och Jordbruksverket tillsammans arrangerar. Du förväntas genomföra flera studiecirklar och med fördel även i angränsande län.

Uppdraget kräver engagemang för jordbrukets vattenhushållningsfrågor och en generell erfarenhet av lantbruk och/eller vattenfrågor inom jordbruk (minst 5 år) t.ex. som lantbruksföretagare, maskinförare på jordbruksföretag, entreprenör inom täckdikning och dikesunderhåll, lantbruksrådgivare eller konsult inom vattenhushållning.

Cirkelledarutbildning

Kommande cirkelledarutbildningar

Vid cirkelledarutbildningen får du kunskap om ledarskap, pedagogik och sakkunskap om markavvattning. Vid cirkelledarutbildningen deltar LRF och Jordbruksverket med sakkunniga och Studieförbundet Vuxenskolan med pedagoger. Arvode utgår för utbildningen 350 kr/timma inklusive sociala avgifter samt ersättning för resekostnader och eventuell logi.

Ersättning

Som cirkelledare får du ett arvode. Arvode utgår även för förberedelser och efterarbete samt ersättning för restid och resekostnader.


Projektledare Annsofi Collin
Mail: annsofi.collin@sv.se
Telefon: 070 – 2048018