Agenda 2030

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

SV fokuserar på 6 mål

 

 • Mål 12. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
  Vi bidrar till det globala målet 12 genom att öka kunskapen om en hållbar livsstil och produktion genom vår verksamhet och i de handlingar vi gör, utifrån strategisk plan och vår hållbarhetspolicy. Framför allt gäller det delmål 12.8 samt även 12.3, 12.5 och 12.7.
   
 • Mål 8. ANSTÄNDIGA ARBETS VILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
  Genom ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete bidrar vi till anständiga arbetsvillkor och lika lön för alla, samt en trygg och säker arbetsmiljö. Studieförbundet Vuxenskolan bedriver också verksamhet som lockar unga som varken arbetar eller studerar, in till folkbildningens metodik och med frivillighet kan vi stötta individen, antingen tillbaka in i den formella strukturen eller till ett livslångt lärande genom folkbildningen. Framför allt delmål 8.5 och 8.8 samt i vår verksamhet för unga, delmål 8.6
   
 • Mål 3. GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
  Genom att delta i en studiecirkel blir du del av att sammanhang, där du får nya kontakter, ofta vänner för livet. Studiecirkeln är en del av det lokala samhället. Studieförbunden Vuxenskolan arbetar mycket med frågor som rör psykisk hälsa och psykisk ohälsa. I verksamheten finns, på olika platser i landet, bland annat samtalsgrupper för personer med egenerfarenhet av psykisk ohälsa. Vårt HR-arbete fokuserar också på att stärka medarbetares psykiska hälsa. Framför allt handlar detta om att bidra till delmål 3.4
 • Mål 4. GOD UTBILDNING FÖR ALLA
  Folkbildningen är ett komplement till det formella utbildningssystemet. Det är genom det fria och frivilliga lärandet som folkbildningen bidrar med ett deltagarstyrt och emancipationsbaserat komplement till det traditionella skol- och utbildningssystemet. Folkbildningens metodik och frivillighet kan stötta individer, antingen till att komma tillbaka in i den formella strukturen eller till ett livslångt lärande genom folkbildningen. Alla människor ska också kunna få information och utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar. Här fyller vi en viktig roll i det livslånga lärandet. Genom vår verksamhet stärker vi också kulturens roll, dess mångfald och bidrag till hållbarutveckling. Studieförbundet Vuxenskolan jobbar aktivt för personer med funktionsnedsättning, i synnerhet kognitiv/intellektuell funktionsnedsättning, och deras möjligheter till bildning och livslångt lärande. I Sverige idag erbjuds varken ett sammanhållet utbildningssystem eller lika villkor för livslångt lärande. Det finns inte heller en möjlighet till utveckling av denna målgrupps fulla möjligheter. Då kan SV täcka upp och bidra med det. Det handlar framför allt om att bidra till delmål 4.7, 4.A gällande personer med funktionsnedsättning.
   
 • Mål 5. JÄMSTÄLLDHET SV
  Vi bidrar till målet dels genom utbildning av cirkelledare, förtroendevalda och chefer i såväl diskriminering som jämställdhet och makt. Till exempel bedriver vi utbildning tillsammans med samverkandeorganisationer och partier för att stärka kvinnors möjligheter till ledarskap i förening och politik. Även inom vårt HR-arbete jobbar vi aktivt med jämställdhet och lika möjligheter för medarbetare och cirkelledare. Framför allt handlar detta om att bidra till delmål 5.5.
   
 • Mål 10. MINSKAD OJÄMLIKHET
  Genom en stor del av vår verksamhet bidrar vi till ett mer jämlikt samhälle för bland annat målgrupper med annan etnicitet än svensk och personer med funktionsvariation. Till exempel genomför vi studiecirklar i politisk påverkan för personer med funktionsnedsättning och i samhällskunskap för asylsökande. SV jobbar aktivt för personer med funktionsnedsättning, i synnerhet kognitiv/ intellektuell funktionsnedsättning, och deras möjligheter till bildning och livslångt lärande. Framför allt handlar detta om att bidra till delmål 10.2