Kvalitetsarbete i SV

Etik, kvalitet och internkontroll i Studieförbundet Vuxenskolan.  Som mottagare av statsbidrag har vi att följa Folkbildningsrådets villkor om att kvalitetssäkra verksamheten. Vi måste också följa lagar och förordning, våra egna styrdokument såsom stadgar, idéprogram, policyer. Vårt kvalitetsarbete utgår från både kvalitet i administration, kvalitet i verksamhet och utvärdering av vår förmåga att uppfylla syften och mål med verksamheten. Arbetet står på tre ben: analys, utbildning och verksamhetsutveckling samt kontroll. Grunden är en process för ständiga förbättringar och att lära i vardagen. Den generella metoden i förbättringsarbetet bygger på förbättringshjulet fyra steg: planera, gör, studera och agera. 

Analysarbete

Analysarbetets roll är att dra slutsatser av allt som händer och det vi bedömer komma att hända i syfte att formulera arbetssätt, åtgärder och strategier för att:

 • Minimera risken för att felaktigheter uppstår
 • Skapa förutsättningar och verktyg för oss att tillsammans med våra ledare och deltagare genomföra en fantastisk folkbildningsverksamhet
 • Säkerställa att vi inte gör samma misstag två gånger

Analysarbetet sker i många olika sammanhang, allt från förbundets strategi och syfte till utvärdering av en vävkurs. Några exempel:

 • Analyser av genomförda kontroller för att ta fram rätt åtgärder och organisationsförändringar
 • Analyser av arbetsmiljö för att säkerställa att våra medarbetare, förtroendevalda och ledare har goda förutsättningar att göra sitt bästa jobb
 • Analyser av ekonomi för att säkerställa att vi är långsiktigt hållbara och använder våra medel på bästa sätt och i enlighet med strategi och syfte
 • Analyser av verksamhet för att hitta eventuella avvikelser eller orimlig arbetsbelastning
 • Risk- och väsentlighetsanalyser vid kontroller och verksamhetsutveckling

Utbildning och verksamhetsutveckling

Utbildning och verksamhetsutveckling är grundstenarna i vårt kvalitetsarbete. De säkerställer att vi gör rätt från början och skapar verksamhet som på bästa möjliga sätt uppfyller syftena.

Utbildning

Utbildning och kompetensutveckling sker på många håll i förbundet i formaliserade såväl som informella sammanhang. Några exempel nedan:

 • Introduktionsutbildning för nya medarbetare 
 • Utvecklingsprogram för verksamhetsutvecklare
 • Introduktion för nya förtroendevalda:
 • Vidareutbildning för förtroendevalda i statsbidrag och folkbildningens förvaltning
 • Öppna föreläsningar om villkor för verksamheten varannan torsdag
 • Avdelningsvisa insatser med besök från personal från förbundskansliet
 • Avdelningarnas egna och omfattande utbildningsprogram

 

Etik och gränsdragningsarbete 

God folkbildning utvecklas mellan medarbetare, cirkelledare, deltagare och föreningar. Det finns en stor frihet i utformandet av kvalitativa studiecirklar utifrån statens syften med folkbildning och SV:s Idéprogram och värdegrund.  

Samtal om etik, gränsdragning och kvalitet förs löpande i så väl närmaste arbetsgrupp, med cirkelledare, av de förtroendevalda styrelserna, på gemensamma konferenser och i utbildningar. 

Ett stöd för det etiska gränsdragningsarbetet utgår från SV:s Idéprogram med dialogmaterial. 

 

Verksamhetsutveckling

Inom Studieförbundet Vuxenskolan menar vi att kvalitet uppstår när vi gör det vi ska. För folkbildningsverksamhet med statsbidrag betyder det till exempel att ledarna är utbildade och att verksamheten strävar efter statens fyra syften. Hur vi utvecklar ny verksamhet, vilket pedagogiskt stöd vi ger till samverkansparter och cirkelledare, hur lärandet underlättas mellan deltagarna i studiecirkeln och hur våra kontakter i lokalsamhället ser ut är några av de saker som avgör vilken kvalitet vi får i vår verksamhet.  

Ett stöd för att hålla folkbildningen levande och SV:s kvalitetsarbete aktivt, görs genom:

 • löpande utbildningsinsatser både på avdelning och från förbundet
 • utveckling av studiematerial och nya koncept för verksamheten
 • dialog om verksamhet, syfte och strategiskt arbete

 

Gemensamt kvalitetsarbete i studieförbunden

SV deltar fullt ut i Studieförbundens gemensamma kvalitetsarbete och har som målsättning att vara ledande och drivande i kvalitetsfrågor. Läs mer om Studieförbunden i samverkans gemensamma kvalitetsarbete.

Kontroll

Internkontroll 

Internkontroll är en systematisk process som syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs på avsett sätt. Internkontrollen består av risk och väsentlighetsanalys, systematisk egenkontroll, rimlighetsbedömningar och lärande i vardagen.   

 

Alla som arbetar hos oss ska ha kunskaper om SV:s värdegrund, statens fyra syften med folkbildningen samt vad som gäller för verksamhet med statsbidrag. Var och en har ansvar för att kontrollera all verksamhet utifrån sin roll. För att upptäcka och kunna korrigera fel i god tid genomförs egenkontrollen löpande.

Detta innebär bland annat att löpande kontrollera:  

 • Att verksamhetens inriktning står i överensstämmelse med statens fyra syften.  
 • Att SV deltagit i planeringen och genomförandet av verksamheten (det vi kallar anordnarskap).  
 • Att omfattningen på verksamheten är rimlig i förhållande till ledarens och samverkanspartens förutsättningar. 
 • Att ledare och samverkansparter står bakom SV:s värdegrund och styrande policyer.  

Folkbildningsrådets efterkontroll

SV genomför årligen Folkbildningsrådets efterkontroll per urval och kriterier som Folkbildningsrådet tagit fram. Kontrollen genomförs av SV som sedan redovisar resultat och bedömningar till Folkbildningsrådet som i sin tur utvärderar SV:s bedömningar och resultat för att fatta de slutgiltiga besluten om verksamheten. På detta sätt granskar inte Folkbildningsrådet enbart verksamheten utan även SV:s förmåga att tolka, förstå, tillämpa och följa upp användandet av statsbidrag.

 

Ekonomisk kontroll

Vi är ödmjuka inför det faktum att det kan förekomma bidragsfusk även i studieförbunden. Vi är lika lite som till exempel kommuner eller Försäkringskassan skyddade mot individer som har för avsikt att utnyttja systemet och fuska med skattemedel. Vi jobbar proaktivt med att upptäcka fusk och brottslighet, tillsammans med Studieförbunden i samverkan. Det handlar till exempel om att införa e-listor med bank-id som verifiering, samkörning av närvarolistor för att upptäcka dubbelrapportering och en ökad riskindikation på kostnadsersättningar. Läs mer om den uppdaterade rutinen kring just kostnadsersättningar här

Avvikelsehantering

SV utreder systematiskt alla avvikelse som inträffar och har ett visselblåsarsystem i enlighet med ”Visselblåsarlagen” 2021:890 samt 2021:949 som garanterar skydd till de som lämnar uppgifter. Vill du berätta något anonymt för oss finns vårt visselblåsarsystem här: Visselblåsarfunktion - SV

Internkontroll  

Internkontroll är en systematisk process som syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs på avsett sätt. Internkontrollen består av risk och väsentlighetsanalys, systematisk egenkontroll, lärande i vardagen och särskild kontroll.   

 

 

Alla som arbetar hos oss ska ha kunskaper om SV:s värdegrund, statens fyra syften med folkbildningen samt vad som gäller för verksamhet med statsbidrag. Var och en har ansvar för att kontrollera all verksamhet utifrån sin roll. För att upptäcka och kunna korrigera fel i god tid genomförs egenkontrollen löpande.  

Detta innebär bland annat att löpande kontrollera:  

 • Att verksamhetens inriktning står i överensstämmelse med statens fyra syften.  
 • Att SV deltagit i planeringen och genomförandet av verksamheten (det vi kallar anordnarskap).  
 • Att omfattningen på verksamheten är rimlig i förhållande till ledarens och samverkanspartens förutsättningar. 
 • Att ledare och samverkansparter står bakom SV:s värdegrund och styrande policyer.  

 
Arbetet med etik, kvalitet och internkontroll bedrivs systematiskt och löpande av såväl avdelningar som förbund. Syftet är att lära i vardagen och att upptäcka avvikelser och fel så snart som möjligt så att de kan åtgärdas.  

Ibland blir det inte som vi hade tänkt. Det är naturligt att det händer ibland eftersom vi har en ambition att utveckla ny verksamhet för att nå prioriterade målgrupper och att utvecklas som organisation. I slutändan behöver vi då ställa oss frågan om det är god folkbildning.   
 

Proaktivt arbete mot fusk 

Vi är ödmjuka inför det faktum att det kan förekomma bidragsfusk även i studieförbunden. Vi är lika lite  som till exempel kommuner eller Försäkringskassan skyddade mot individer som har för avsikt att utnyttja systemet och fuska med skattemedel. Vi jobbar proaktivt med att upptäcka fusk och brottslighet, tillsammans med Studieförbunden i samverkan. Det handlar t ex om att införa e-listor med bank-id som verifiering, samkörning av närvarolistor för att upptäcka dubbelrapportering och en ökad riskindikation på kostnadsersättningar. Läs mer om den uppdaterade rutinen kring just kostnadsersätntingar här

Läs mer om den utökade särskilda kontrollen hösten 2019 i vårt pressrum.

Läs mer om Studieförbunden i samverkans gemensamma kvalitesarbete.

Verksamhetsutveckling

Inom Studieförbundet Vuxenskolan menar vi att kvalitet uppstår när vi gör det vi ska. För folkbildningsverksamhet med statsbidrag betyder det till exempel att ledarna är utbildade och att verksamheten strävar efter statens fyra syften. Hur vi utvecklar ny verksamhet, vilket pedagogiskt stöd vi ger till samverkansparter och cirkelledare, hur lärandet underlättas mellan deltagarna i studiecirkeln och hur våra kontakter i lokalsamhället ser ut är några av de saker som avgör vilken kvalitet vi får i vår verksamhet.  

Ett stöd för att hålla folkbildningen levande och SV:s kvalitetsarbete aktivt, görs genom:

 • löpande utbildningsinsatser både på avdelning och från förbundet
 • utveckling av studiematerial och nya koncept för verksamheten
 • dialog om verksamhet, syfte och strategiskt arbete

 

Gemensamt kvalitetsarbete i studieförbunden

SV deltar fullt ut i Studieförbundens gemensamma kvalitetsarbete och har som målsättning att vara ledande och drivande i kvalitetsfrågor. Läs mer om Studieförbunden i samverkans gemensamma kvalitetsarbete.